Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 37/09 w sprawie powołania Zespołu ds. uruchomienia jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Świadczeń Rodzinnych w Szczecinie.

Data podpisania: 2009/02/05

Data wejścia w życie: 2009/02/05


ZARZĄDZENIE NR 37/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 lutego 2009 r.
 
w sprawie powołania Zespołu ds. uruchomienia jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Świadczeń Rodzinnych w Szczecinie.
 
 
Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., zm. Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r., Zarządzenie Nr 531/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 grudnia 2008 r.) zarządzam co następuje:
 
 
 
§ 1. Powołuję się Zespół ds. uruchomienia jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Świadczeń Rodzinnych w Szczecinie w składzie:
Przewodniczący:
1)   Jacek Cerebież-Tarabicki - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Wiceprzewodniczący:
2)   Joanna Błachowska-Kurbiel - p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Członkowie:
3)   Marcin Janda - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
4)   Grzegorz Łubian - p.o. Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
5)   Marek Dymek - Zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki
6)   Janusz Żyliński - Zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki
7)   Izabela Matuszczak - Kierownik Referatu w Biurze Obsługi Interesantów
8)   Leonarda Szczygieł - Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości
9)   Beata Szychowska - Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym
10)   Anna Siewruk - Główny Specjalista w Biurze Budżetu i Funduszy Pomocowych
11)   Emilia Stolarz - Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu Sekretarz:
12)   Dariusz Sass - Główny Specjalista w Biurze Obsługi Interesantów.
 
§ 2. 1. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1 jest:
a) opracowanie założeń organizacyjno-prawnych nowo tworzonej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Świadczeń Rodzinnych w Szczecinie,
b) koordynowanie uruchomienia ww. jednostki organizacyjnej.
2. W celu realizacji zadania określonego w ust. 1 mogą być powoływane grupy robocze, w skład których, oprócz członków zespołu mogą uczestniczyć zapraszani goście.
 
§ 3. Termin wykonania zadania ustala się na dzień 1 kwietnia 2009 r.
 
§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych, kultury, ochrony konserwatorskiej zabytków, kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

udostępnił: WZiPS, wytworzono: 2009/05/27, odpowiedzialny/a: Jacek Cerebież-Tarabicki, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2009/05/27 09:55:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2009/05/27 09:55:39 nowa pozycja