Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 199/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin dla zakładu budżetowego Gminy Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2009/05/05

Data wejścia w życie: 2009/05/05


ZARZĄDZENIE NR 199/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 maja 2009 r.

 


w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin dla zakładu budżetowego Gminy Miasto Szczecin.Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458), zarządzam co następuje:§ 1. Nieodpłatnie przekazuję na rzecz zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 125 A w Szczecinie składnik majątkowy Gminy Miasto Szczecin, będący na stanie Urzędu Miasta Szczecin o Nr inwentarzowym 109-0000-0003 – szalet publiczny (nieczynny), zlokalizowany przy al. Wojska Polskiego/ul. Ostrawickiej (na skraju parku im. Romana Łyczywka).
§ 2. Przekazanie szaletu publicznego (nieczynnego), o którym mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2009/09/30, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Anna Brzozowska, dnia: 2009/09/30 13:10:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Brzozowska 2009/09/30 13:10:19 nowa pozycja