Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 611/09 zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.

Data podpisania: 2009/12/28

Data wejścia w życie: 2009/12/28


ZARZĄDZENIE NR 611/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 grudnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 173, poz. 1241), art. 23 ust. 1 pkt 7a, w związku z art. 4 pkt 9 b1 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281) zarządzam, co następuje:


§ 1. W ,,Opłatach za wydzierżawianie nieruchomości w celu umieszczania reklam”, stanowiących Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 488/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy, dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. W przypadku reklam wielostronnych - złożonych z trzech lub więcej tablic reklamowych podstawą obliczenia opłaty jest całkowita powierzchnia wszystkich tablic.
 8. Dla ekranów i tablic typu LED opłatę, obliczoną zgodnie z cennikiem, zawartym w ust. 1, zwiększa się pięciokrotnie.”

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2009/12/28, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/12/28 13:50:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/12/28 13:50:24 modyfikacja wartości
Małgorzata Dobrzyńska 2009/12/28 13:44:20 nowa pozycja