Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 303/09 zasady wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, wobec których czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezydent Miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/06/30

Data wejścia w życie: 2009/06/30


ZARZĄDZENIE NR 303/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, wobec których czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezydent Miasta Szczecin.


Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 32 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w zw. z art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzenie określa zasady wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, wobec których czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezydent Miasta Szczecin, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarządzenia nie stosuje się do kierowników:
1) publicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, jeśli ich status prawny określają przepisy odrębne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),
2) instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin,
3) zakładów opieki zdrowotnej oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 2. 1. Wynagrodzenie miesięczne kierownikom jednostek, o których mowa w § 1 zarządzenia, zwanych dalej: „kierownikami’, ustala Prezydent Miasta Szczecin biorąc pod uwagę wielkość jednostki oraz zakres statutowych zadań.

2. Na wynagrodzenie miesięczne składa się:
1) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek za wieloletnią pracę,
3) dodatek funkcyjny.

3. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań Prezydent Miasta Szczecin może przyznać kierownikowi na czas określony nie dłuższy niż rok dodatek specjalny w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego, stanowiący składnik wynagrodzenia miesięcznego.

4. Prezydent Miasta Szczecin może przyznać kierownikowi premię uznaniową w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą składnik wynagrodzenia miesięcznego, zwaną dalej: „premią”.

5. Wynagrodzenie miesięczne obejmujące składniki wskazane w ust. 2-4 nie może przekroczyć maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), zwanej dalej: „ustawą”.

§ 3. 1. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego kierowników jednostek o których mowa w § 1 zarządzenia, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398).

2. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego kierownika wynosi 6.000,00 zł brutto.

§ 4. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w ustawie.

§ 5. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości do 2.000,00 zł brutto.

§ 6. 1. Premia ma charakter uznaniowy i motywacyjny, a jej wysokość może być zróżnicowana w zależności od sposobu realizacji obowiązków służbowych.

2. Kierownikowi nie przysługuje roszczenie o przyznanie premii.

3. Premia przyznawana jest na kwartał a wypłacana co miesiąc jako składnik wynagrodzenia miesięcznego.

4. Po upływie kwartału Prezydent Miasta Szczecin w zależności od oceny sposobu realizacji obowiązków służbowych przez kierownika może przyznać premię na kolejny kwartał.

5. Z wnioskiem o przyznanie premii występuje kierownik jednostki organizacyjnej Urzędu sprawujący merytoryczny nadzór nad jednostką po uzyskaniu zgody właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin lub Sekretarza Miasta Szczecin.

§ 7. 1. Kierownikowi przysługuje:
1) nagroda jubileuszowa,
2) jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

2. Nagroda jubileuszowa i jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w ustawie.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przysługuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


§ 8. 1. Prezydent Miasta Szczecin może przyznać kierownikowi nagrodę uznaniową za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, zwaną dalej: „nagrodą”.

2. Nagroda ma charakter uznaniowy a jej wysokość może być zróżnicowana.

3. Kierownikowi nie przysługuje roszczenie z tytułu nagrody.

4. Nagroda może być przyznana kierownikowi, który przepracował w jednostce co najmniej 6 miesięcy i w sposób wyróżniający się wykonywał swoje obowiązki, a w szczególności za:
1) inicjatywę i działania wykraczające poza obowiązki służbowe, które przynoszą jednostce korzyści ekonomiczne, społeczne i prestiżowe,
2) wyróżniającą kreatywność i innowacyjność, znaczące usprawnienie systemu zarządzania, procesów pracy i obowiązujących procedur,
3) znaczący wzrost kompetencji zawodowych, wykorzystywanych w pracy zawodowej,
4) istotny wkład w promowanie właściwej kultury jednostki oraz etycznych postaw i zachowań pracowników.

5. Nagroda może być przyznana:
1) doraźnie, bezpośrednio po zaistnieniu uzasadniających je okoliczności,
2) po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego (kwartału, półrocza, roku), celem wyróżnienia kierownika za całokształt pracy w danym okresie.

6. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Szczecin z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Urzędu sprawującego merytoryczny nadzór nad działalnością jednostki zaakceptowany przez właściwego Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin lub Sekretarza Miasta Szczecin.

§ 9. Wypłata wynagrodzenia miesięcznego (w tym premii i dodatku specjalnego), nagrody oraz świadczeń, o których mowa w § 7 zarządzenia, następuje ze środków własnych jednostki.
§ 10. Zasady określone w zarządzeniu mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 kwietnia 2009 r.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/06/30, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Prędkiewicz, dnia: 2009/07/01 10:10:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Prędkiewicz 2009/07/01 10:10:03 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2009/06/30 13:54:45 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2009/06/30 13:50:43 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2009/06/30 13:47:30 nowa pozycja