Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 150/09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2009 r.

Data podpisania: 2009/04/15

Data wejścia w życie: 2009/04/15


ZARZĄDZENIE Nr 150/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 kwietnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, szkół
i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2009 roku

Na podstawie § 3 ust. 6 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta
Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta
Szczecina (zm. uchwała Nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r.)
zarządzam co nastepuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 88/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, którym obligatoryjnie
przysługuje dotacja w 2009 r., w Załaczniku Nr 4 – „Licea ogólnokształcace i uzupełniajace
licea ogólnokształcace niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych – dotacja
obligatoryjna 2009 r.” wprowadza sie następujące zmiany:

1) uchyla sie w całości dotychczasową pozycję nr 31,

2) na końcu tabeli pozycja „Razem” otrzymuje brzmienie:
„Razem: 56972”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza sie Dyrektorowi Wydziału Oswiaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zmiana Zarządzenia wynika z konieczności aktualizacji załączników w związku
z wykreśleniem, z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę
Miasto Szczecin wpisu Nr: WOs-I-4320-I-485/2009, dotyczącego prowadzenia szkoły
o nazwie: Liceum Ogólnokształcace „PIATKA” w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 22a.
W zwiazku z wykreśleniem szkoły z ewidencji zachodzi również konieczność zmiany
Załącznika Nr 4 pozycja 31 oraz na końcu pozycja „Razem”.


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/05/07, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Jolanta Cętka-Sobotkiewicz, dnia: 2009/05/07 10:25:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 2009/05/07 10:25:19 nowa pozycja