Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 606/09 w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Małych Ulepszeń

Data podpisania: 2009/12/21

Data wejścia w życie: 2009/12/21


ZARZĄDZENIE NR 606/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Małych Ulepszeń.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241) w związku z § 15 pkt 1 uchwały Nr LX/1123/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2006-2011 (zm.: uchwała Nr VIII/258/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r., uchwała Nr XII/341/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2007 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się regulamin Programu Małych Ulepszeń dla zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Tracą moc:
1) Uchwała Nr 469/97 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 3 listopada 1997 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Programu Małych Ulepszeń oraz przyjęcia jednolitego tekstu tego regulaminu.
2) Uchwała Nr 17/98 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Programu Małych Ulepszeń oraz przyjęcia jednolitego tekstu tego regulaminu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2009/12/23, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2009/12/23 12:42:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2009/12/23 12:42:01 nowa pozycja