Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 192/09 w sprawie ustanowienia Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin i Mecenatu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2009/04/30

Data wejścia w życie: 2009/04/30


ZARZĄDZENIE NR 192/09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 kwietnia 2009 r.


w sprawie ustanowienia Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin i Mecenatu Miasta Szczecin.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 10, poz. 178), zm. Uchwała Nr XXIV/623/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz. 1721) zarządzam, co następuje: 


§ 1. W celu podkreślenia szczególnego charakteru organizowanych imprez, wydarzeń, a także ukazujących się publikacji na terenie Gminy Miasto Szczecin ustanowione zostają następujące wyróżnienia:
1) Patronat Prezydenta Miasta Szczecin .
2) Mecenat Miasta Szczecin.
§ 2. Regulamin przyznawania wyróżnień, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 107/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin oraz Mecenatu Miasta Szczecin.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 192/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
Regulamin przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin
lub Mecenatu Miasta Szczecin 


Rozdział 1
Zasady przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin
lub Mecenatu Miasta Szczecin§ 1. Prawo przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin jako wyróżnień podkreślających szczególny charakter organizowanych imprez, wydarzeń, a także ukazujących się publikacji na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta Szczecin.


§ 2. Kryteria przyznawania wyróżnień:
1) Patronat Prezydenta Miasta Szczecin może być przyznany imprezom, wydarzeniom oraz publikacjom o charakterze naukowym, ekonomicznym, politycznym, kulturalnym, społecznym, sportowym, turystycznym, rekreacyjnym, które posiadają zasięg, rangę
i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub ponadregionalne. Odznaczają się wieloletnią tradycją, a ich realizacja jest spójna z celami strategicznymi założonymi w Strategii Rozwoju Szczecina.
2) Mecenat Miasta Szczecin może być przyznany imprezom, wydarzeniom oraz publikacjom o charakterze gospodarczym, edukacyjnym, politycznym, kulturalnym, rekreacyjnym, turystycznym, sportowym, rozrywkowym, których zasięg i znaczenie ma charakter lokalny lub regionalny, a ich realizacja zgodna jest z założeniami polityk branżowych Strategii Rozwoju Szczecina.


§ 3. Nadanie Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin odbywa się w oparciu o opinię merytorycznego wydziału lub biura Urzędu Miasta Szczecin na temat organizowanej imprezy, wydarzenia lub publikacji.


§ 4. Zarówno Patronat Prezydenta Miasta Szczecin, jak i Mecenat Miasta Szczecin
są wyróżnieniami honorowymi.

§ 5. Patronat Prezydenta Miasta Szczecin oraz Mecenat Miasta Szczecin nie mogą być przyznane danej imprezie, wydarzeniu lub publikacji jednocześnie.


§ 6. Przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin
nie stanowi wsparcia finansowego lub organizacyjnego.


§ 7. Informacja o nadaniu Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin zamieszczana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.Rozdział 2
Uprawnieni do wnioskowania o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin§ 8. O nadanie Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin imprezie, wydarzeniu lub publikacji wnioskuje organizator lub wydawca.


§ 9.1. Organizator lub wydawca występuje do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem
w formie pisma lub na formularzu o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin dla imprezy, wydarzenia bądź publikacji.
2. Formularz dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów lub w formie elektronicznej
na stronach www.szczecin.pl.
3. Wniosek w sprawie nadania Patronatu Prezydenta Miasta lub Mecenatu Miasta Szczecin powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy:
a) nazwisko, imię lub pełna nazwa wnioskodawcy
b) adres
c) telefon kontaktowy
d) PESEL lub NIP
2) opis planowanego wydarzenia, imprezy lub publikacji
3) główne założenia i cele przedsięwzięcia
4) termin oraz miejsce wydarzenia lub imprezy lub termin ukazania się publikacji
5) listę zaangażowanych w przedsięwzięcie podmiotów
6) informację o zasięgu wydarzenia, imprezy bądź publikacji.


§ 10.1. Termin złożenia wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1 nie może być krótszy
niż 45 dni od dnia organizacji imprezy, wydarzenia lub planowanego wydania publikacji.
2. Wnioski składane po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.Rozdział 3
Procedura przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin
lub Mecenatu Miasta Szczecin oraz zobowiązania organizatora§ 11. Wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 1 można złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin bądź przesłać drogą elektroniczną na adres bpm@um.szczecin.pl.


§ 12.1. Biuro Prezydenta Miasta po otrzymaniu wniosku zwraca się o zaopiniowanie wniosku do merytorycznego wydziału lub biura Urzędu Miasta Szczecin w sprawie zasadności przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin danej imprezie, wydarzeniu lub publikacji.
2. Wydanie opini następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania.
Opinia zawierać powinna informację na temat uzasadnionej obecności Prezydenta Miasta Szczecin podczas imprezy lub wydarzenia, a także adnotację o formie wyróżnienia.


§ 13.1. Dyrektor Biura Prezydenta Miasta w oparciu o opinie właściwego merytorycznie wydziału lub biura Urzędu Miasta Szczecin podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania wyróżnienia.
2. O przyznaniu Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin organizator lub wydawca informowany jest niezwłocznie w formie pisma przez Biuro Prezydenta Miasta.


§ 14.1. Organizator imprezy, wydarzenia lub wydawca publikacji, którym przyznany został Patronat Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenat Miasta Szczecin obowiązany jest
do poinformowania uczestników imprezy lub wydarzenia o przyznanym wyróżnieniu. Wydawca publikacji zobowiązany jest do umieszczenia informacji o nadanym wyróżnieniu
w publikacji.
2. W przypadku przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin organizator imprezy, wydarzenia, a także wydawca publikacji obowiązany jest
do zamieszczenia informacji o wyróżnieniu we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. W odniesieniu do imprez lub wydarzeń organizator ma obowiązek umieszczania w widocznym miejscu znaków promocyjnych Gminy Miasta Szczecin udostępnianych przez Biuro Promocji i Informacji.Rozdział 4
Odmowa nadania oraz odebranie Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin
lub Mecenatu Miasta Szczecin§ 15.1. W oparciu o merytoryczne opinie oraz w przypadku braku zasadności nadania wyróżnienia Prezydent Miasta Szczecin może odmówić nadania imprezie, wydarzeniu,
a także publikacji Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin.
2. W przypadku odmowy przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin, Biuro Prezydenta Miasta powiadamia organizatora lub wydawcę
o negatywnym rozpatrzeniu sprawy w formie pisma w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.


§ 16.1. W przypadku naruszenia przez organizatora lub wydawcę wizerunku Miasta Szczecin Prezydent Miasta Szczecin może odebrać nadane uprzednio wyróżnienie.
2. O odebraniu Patronatu Prezydenta Miasta lub Mecenatu Miasta Szczecin organizator lub wydawca informowany jest niezwłocznie w formie pisemnej. Informacja o odebraniu honorowego wyróżnienia zamieszczana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.
3. Odebranie Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania honorowego wyróżnienia.

 

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2009/05/05, odpowiedzialny/a: Daniel Wacinkiewicz, wprowadził/a: Sylwia Liwska, dnia: 2009/05/13 13:42:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Liwska 2009/05/13 13:42:13 modyfikacja wartości
Sylwia Liwska 2009/05/13 13:39:42 modyfikacja wartości
Sylwia Liwska 2009/05/07 14:25:33 modyfikacja wartości
Sylwia Liwska 2009/05/05 13:03:13 modyfikacja wartości
Sylwia Liwska 2009/05/05 10:52:07 modyfikacja wartości
Sylwia Liwska 2009/05/05 10:12:37 modyfikacja wartości
Sylwia Liwska 2009/05/05 10:04:17 nowa pozycja