Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 156/09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym na 2009 r.

Data podpisania: 2009/04/16

Data wejścia w życie: 2009/01/01


ZARZĄDZENIE NR 156/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 kwietnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym na 2009 r.

Na podstawie art. 80 ust. 3, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458), art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art.32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), § 5 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr LXI/1137/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, zmienionej Uchwałą Nr LXII/1158/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 września 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, Uchwały Nr XVI/434/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok (z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 7/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym na 2009 r. § 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Ustalam miesięczna dotację z budżetu Miasta na:
1)jednego ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez inny organ w Szczecinie w wysokości     - 500,95 zł,
2) jednego ucznia w publicznym gimnazjum prowadzonym przez inny organ w Szczecinie w wysokości        - 451,16 zł,
3) jednego ucznia w publicznym liceum ogólnokształcącym prowadzonym przez inny organ  w Szczecinie w wysokości        - 452,19 zł,
4) jednego ucznia w publicznej szkole zawodowej prowadzonej przez inny organ  w Szczecinie w wysokości    - 325,64 zł,
2. Ustalam miesięczna dotację z budżetu Miasta na jednego ucznia niepełnosprawnego w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym:
1)  grupy A- 787,36 zł
(dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
2)  grupy B- 1.279,46 zł 
(dla uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
3) grupy C  - 1.509,11
(dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
4)  grupy D - 3.444,70 zł
(dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).
3. Ustalam miesięczną dotację z budżetu Miasta na jednego ucznia niepełnosprawnego w publicznych gimnazjach, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym:
1)  grupy A - 800,48 zł 
(dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
 2)  grupy B- 1.292,58 zł
(dla uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
3) grupy C 1.522,23
(dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
 4)  grupy D  - 3.457,82 zł
(dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).
4. Ustalam miesięczną dotację z budżetu Miasta na jednego ucznia niepełnosprawnego w publicznych liceach ogólnokształcących, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym:
1)  grupy A  - 822,63 zł
(dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
2)  grupy      - 1.320,19 zł
(dla uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
3) grupy C   - 1.552,38
(dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
4)  grupy D     - 3.509,44 zł
(dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).
5. Ustalam miesięczną dotację z budżetu Miasta na jednego ucznia niepełnosprawnego w publicznych szkołach zawodowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym:
1)  grupy A      - 879,02 zł
 (dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
 2)  grupy B- 1.376,58 zł
(dla uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
3) grupy C    - 1.608,77
(dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
4)  grupy D - 3.565,83 zł
(dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej). 
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2009 r.

 
Prezydent Miasta Szczecin
Piotr Krzystek
 

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/04/21, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/05/07 13:35:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/05/07 13:35:38 modyfikacja wartości
Dominik Molawa 2009/04/21 14:38:47 nowa pozycja