Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 407/09 zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Data podpisania: 2009/08/21

Data wejścia w życie: 2009/08/21


ZARZĄDZENIE Nr 407/09    
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 sierpnia 2009 r.     
 
zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.
 
 
Na podstawie art.36 ust.1 i art.92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753), w związku z ustawą z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. Nr 115, poz. 964) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 185/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie w § 24 po pkt 21 dodaje się pkt 22 w brzmieniu:
„22) udzielanie pomocy z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań uprawnionego z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.”
 
 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
 
 
§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2009/08/25, odpowiedzialny/a: Tomasz Banach, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2009/10/06 13:05:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2009/10/06 13:05:20 nowa pozycja