Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 108/09 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie miasta Szczecin.

Data podpisania: 2009/03/16

Data wejścia w życie: 2009/04/01


  

 
ZARZĄDZENIE NR 108/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 marca 2009 r.
 
 
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie miasta Szczecin.
 
 
 
Na podstawie art. 86 ust.7 i 7a w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171 poz. 1056, Nr 216 poz. 1367, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 6 poz. 33) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) zarządzam, co następuje :
 

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2009 r. w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie miasta Szczecin, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom placówek opiekuńczo–wychowawczych w Szczecinie, określonych w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
 
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 122/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 
Załącznik Do Zarządzenia Nr 108/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2009 r.
 
L.p.
Nazwa placówki
Adres
Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce
w 2009 r.
1.
Dom Dziecka Nr 1
ul. Broniewskiego 16
71-460 Szczecin
3 126,08 zł.
2.
Dom Dziecka Nr 2
ul. Walecznych 23
70-774 Szczecin
3 379,88 zł.
3.
Pogotowie Opiekuńcze
ul. Łabędzia 4
71-453 Szczecin
3 446,39 zł.
4.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
ul. Mączna 16,
70-780 Szczecin
2 465,125 zł.
5.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
ul. Bolesława Śmiałego 19/4
70-347 Szczecin
1 629,57 zł.
6.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
ul. Różowa 8/2
70-781 Szczecin
2 276,00 zł.
7.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4
Al. Wojska Polskiego 95
70-481 Szczecin
2 244,00 zł.
8.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5
ul. Św. Wojciecha 1/6
70-410 Szczecin
1 902,33 zł.
9.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 6
ul. Jana Papugi 10
71-086 Szczecin
2 208,25 zł.
10.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 8
ul. 3 Maja 10/5
70-214 Szczecin
2 783,46 zł.
11.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 10
Al. Piastów 74/7
70-326 Szczecin
1 955,11 zł.
12.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 11
Warnowo 31
72-518 Ładzin
2 574,46 zł.
13.
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Ku Słońcu 124
71-080 Szczecin
2 099,00 zł.
 

Załączniki:

udostępnił: WZiPS, wytworzono: 2009/04/03, odpowiedzialny/a: Jacek Cerebież-Tarabicki, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2009/04/03 12:06:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2009/04/03 12:06:13 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/04/03 12:05:27 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/04/03 12:02:49 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/04/03 12:00:20 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/04/03 11:51:28 nowa pozycja