Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 431/09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2009 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina.

Data podpisania: 2009/09/14

Data wejścia w życie: 2009/09/28


 

ZARZĄDZENIE NR 431/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 września 2009 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2009 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina.
 
 
            Na podstawie art. 6 pkt 15, oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171 poz. 1056, Nr 216 poz. 1367, Nr 220, poz. 1431, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 6 poz.33, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. W Zarządzeniu Nr 93/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2009 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 9, poz. 371 z dnia 31 marca 2009 r.) § 1otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2009 r. w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina w następujących wysokościach:
  
1)  Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie, 
ul. Krucza 17                                              -     2 692,92 zł
2)   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” w Szczecinie, 
ul. Romera 21/29                                        -     2.526,28 zł
3)   Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie, 
ul. Broniewskiego 4/6                                  -     3.368,18 zł ”.
 
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie, określonych w § 1, oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki:

udostępnił: WZiPS, wytworzono: 2009/10/05, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2009/10/05 12:16:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2009/10/05 12:16:36 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/10/05 12:13:47 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/10/05 11:59:26 nowa pozycja