Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 15/09 w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/01/15

Data wejścia w życie: 2009/01/15


ZARZĄDZENIE NR 15/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 stycznia 2009 r.
 
 
w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin
 
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. 1. Ustanawia się Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin.
2. Zasady przeprowadzenia konkursu o nagrodę wymienioną w ust. 1 ustala „Regulamin Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin” w brzmieniu stanowiącym załącznik niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta.
 
§3. Traci moc Zarządzenie Nr 4/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin zmienione Zarządzeniem Nr 695/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2006 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin.
 
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia
Nr 15/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 stycznia 2009  r.
 

Regulamin Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin

 
 
Rozdział 1
Charakter Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin
 
§ 1. Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin, zwana dalej Nagrodą Gospodarczą, ma charakter honorowy.
 
§ 2. Celem Nagrody Gospodarczej jest promowanie najlepszych firm Szczecina, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności szczecińskich przedsiębiorstw.
 
§ 3. 1. Nominowani i Laureaci Nagrody Gospodarczej nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych, ulg podatkowych, czy innych ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej.
2. Nominowani do Nagrody Gospodarczej otrzymują dyplom od Prezydenta Miasta Szczecin i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Nominowany do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii ... w ... roku”.
3. Laureaci Nagrody Gospodarczej otrzymują od Prezydenta Miasta Szczecin statuetkę Nagrody Gospodarczej oraz dyplom i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii ... w ... roku”.
 
§ 4. 1. Prezydent Miasta Szczecin może przyznać Nagrodę Gospodarczą o charakterze specjalnym za szczególne osiągnięcia gospodarcze związane ze Szczecinem.
2. Nagrodę taką może otrzymać przedsiębiorca, który zarejestrowany jest poza terenem miasta Szczecina.
 
§ 5. Nagrody Gospodarcze i Nominacje do Nagród Gospodarczych wręczane są przez Prezydenta Miasta Szczecin w trakcie gali wręczenia Nagród Gospodarczych Prezydenta Miasta Szczecin.
 
Rozdział 2
Kategorie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin
 
§ 6. 1. Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin przyznawana będzie corocznie
w następujących kategoriach:
1)      mikroprzedsiębiorca,
2)      mały przedsiębiorca,
3)      średni przedsiębiorca,
4)      duży przedsiębiorca,
5)      przedsiębiorstwo innowacyjne.
2. Podział przedsiębiorców na kategorie w ust. 1 pkt 1 - 3 jest zgodny z przepisami art. 104, 105, 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.). Za przedsiębiorców dużych uważa się przedsiębiorców przekraczających wielkości dla przedsiębiorcy średniego określone w wymienionym akcie prawnym.

Rozdział 3
Warunki Przyznania Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin
 
§ 7. Nagroda Gospodarcza w poszczególnych kategoriach przyznawana będzie przez Prezydenta Miasta przedsiębiorcom zarejestrowanym na terenie miasta Szczecina.
 
§ 8. 1. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej w kategorii mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca i duży przedsiębiorca winni spełniać następujące warunki:
1)      produkowane wyroby lub oferowane usługi winny cieszyć się uznaniem konsumentów,
2)      stosować nowoczesne technologie produkcji oraz metody zarządzania i marketingu zapewniające sukces rynkowy,
3)      posiadać dobrą sytuację finansową i osiągać rentowność działalności gospodarczej,
4)      inwestować w rozwój firmy,
5)      stwarzać dobre warunki pracy i płacy pracownikom,
6)      działać na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
2. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej w kategorii przedsiębiorstwo innowacyjne winni spełniać następujące warunki:
1)      przeprowadzili zakończoną sukcesem komercjalizację wyników badań naukowo – rozwojowych,
2)      wdrożyli konkretne rozwiązania innowacyjne lub technologiczne (produkt lub usługę).
 
§ 9. Warunkiem kandydowania do Nagrody Gospodarczej jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego Regulaminu, w trybie określonym w
rozdziale 5 niniejszego regulaminu.
 
Rozdział 4
Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin
 
§ 10. Kapitułę Nagrody Gospodarczej powołuje corocznie Prezydent Miasta Szczecin w trybie odrębnego zarządzenia.
 
§ 11. 1. Kapituła Nagrody liczy 15 członków.
2. W skład Kapituły Nagrody wchodzą:
1)      czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Szczecin,
2)      przedstawiciel Rady Miasta Szczecin,
3)      pięciu przedstawicieli środowiska naukowego Szczecina,
4)      pięciu przedstawicieli organizacji samorządu gospodarczego.
 
§ 12. 1. Członkowie Kapituły wybierają ze swojego grona Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Kapituły.
2. Przewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej:
1) przewodniczy obradom Kapituły,
2) ma decydujący głos w sprawach spornych w trakcie posiedzenia Kapituły,
3) reprezentuje Kapitułę na zewnątrz oraz w trakcie gali rozdania Nagród.
 
§ 13. Członkowie Kapituły Nagrody Gospodarczej dokonują oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie otrzymanych wniosków, w trybie określonym w rozdziale 5 niniejszego regulaminu.
 
§ 14. 1. Posiedzenia Kapituły Nagrody Gospodarczej są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia podpisany przez Przewodniczącego Kapituła Nagrody Gospodarczej przekazuje Prezydentowi Miasta Szczecin.

Rozdział 5
Tryb Wyłaniania Laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin
 
§ 15. Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin przyznawana jest raz w roku.
 
§ 16. 1. Zgłoszenia kandydatur do Nagrody Gospodarczej mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez Członków Kapituły ceniającej, instytucje i organizacje gospodarcze oraz korporacje zawodowe, a także indywidualnie przez zainteresowane przedsiębiorstwa.
2. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane będą do dnia 31 marca każdego roku.
3. Wnioski o przyznanie Nagrody Gospodarczej należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin za rok ....” w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
 
§ 17. 1. Ocena kandydatur w kategoriach mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca i duży przedsiębiorca odbywa się na podstawie następującej punktacji:
1)      kryteria ekonomiczne – maksymalna ilość punktów 45:
a)      przychody ze sprzedaży – maksymalna liczba punktów 15,
b)      rentowność sprzedaży – maksymalna liczba punktów 15,
c)      nakłady inwestycyjne – maksymalna liczba punktów 15;
2)      kryteria społeczne – maksymalna ilość punktów 20:
a)      liczba zatrudnionych – maksymalna liczba punktów 10,
b)      zatrudnienie osób niepełnosprawnych – maksymalna liczba punktów 10;
3)      kryteria prestiżowe – maksymalna liczba punktów 20:
a)      nagrody i wyróżnienia – maksymalna liczba punktów 10,
b)      wdrożone nowe technologie, patenty – maksymalna liczba punktów 10;
4)      kryteria jakościowe – maksymalna liczba punktów 15:
      posiadane certyfikaty i znaki jakości – maksymalna liczba punktów 15.
2. Ocena kandydatur w kategorii przedsiębiorstwo innowacyjne odbywa się na podstawie opisu przedsięwzięcia innowacyjnego lub technologicznego.
 
§ 18. 1. Kapituła Nagrody Gospodarczej dokonuje trzech nominacji w poszczególnych kategoriach mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca i duży przedsiębiorca na podstawie liczby punktów przyznanych przez Członków Kapituły.
2. Kapituła Nagrody Gospodarczej dokonuje trzech nominacji w kategorii przedsiębiorstwo innowacyjne w drodze głosowania jawnego kwalifikowaną większością głosów lub metodą wybraną przez Członków Kapituły w trakcie posiedzenia.
3. Kapituła Nagrody Gospodarczej proponuje spośród nominowanych w poszczególnych kategoriach pięciu Laureatów Nagrody w poszczególnych kategoriach (jeden w każdej kategorii), wybierając ich w drodze głosowania jawnego kwalifikowaną większością głosów.
4. Prezydent Miasta Szczecin zatwierdza Nominowanych i Laureatów Nagrody Gospodarczej przez Kapitułę.
 
§ 19. 1. Nominacje do Nagrody Gospodarczej zostają ogłoszone po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Szczecin.
2. Oficjalne ogłoszenie Laureatów Nagrody Gospodarczej następuje w trakcie gali wręczenia Nagród Gospodarczych Prezydenta Miasta Szczecin.
 

Załącznik nr 1
do „Regulaminu Nagrody Gospodarczej
Prezydenta Miasta Szczecin”
Wniosek
o przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii
mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca *
*    podkreślić odpowiednią kategorię
 
Nazwa Instytucji Zgłaszającej:
 
Pełna nazwa przedsiębiorstwa:
 
 
Adres:
 
Telefon:
 
Fax
 
WWW
 
e-mail
 
Imię i Nazwisko (dyrektora, Prezesa Zarządu, Właściciela)
 
 
 
Zgłaszane do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta firmy powinny spełniać następujące kryteria:
1)       produkowane wyroby lub oferowane usługi winny cieszyć się uznaniem konsumentów,
2)       stosować nowoczesne technologie produkcji oraz metody zarządzania i marketingu zapewniające sukces rynkowy,
3)       posiadać dobrą sytuację finansową i osiągać rentowność działalności gospodarczej,
4)       inwestować w rozwój firmy,
5)       stwarzać dobre warunku pracy i płacy pracownikom,
6)       działać na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
 
Na potrzeby oceny przez Kapitułę prosimy o przygotowanie ogólnych informacji na temat firmy, profilu i specyfiki produkcji mającej charakter autoprezentacji w objętości max 3 stron A4 (załącznik wymagany do wniosku poz. 5) oraz o udzielenie informacji według poniższego wzoru.
 
1. Kryteria ekonomiczne (proszę wybrać tabelę A lub tabelę B)
A. Kryteria ekonomiczne
dla spółek kapitałowych
 
Sposób
dokumentowania
rok
poprzedni
rok
bieżący
Dynamika
[(rok bieżący/
poprzedni)-1]
Przychody ze sprzedaży
(w tys. zł)
Pozycja "A"
Rachunku Zysków i Strat
 
 
 
Rentowność sprzedaży
(w proc.)
Iloraz pozycji "C" i "A"
Rachunku Zysków i Strat
 
 
 
Nakłady inwestycyjne
(w tys. zł)
Pozycja "B.II" Rachunku Przepływów Pieniężnych lub oświadczenie Prezesa jeśli nie jest sporządzane
 
 
 
 
B. Kryteria ekonomiczne
dla indywidualnej działalności gospodarczej
Sposób
dokumentowania
rok
poprzedni
rok
bieżący
Dynamika [(rok bieżący/
poprzedni)-1]
Przychody ze sprzedaży
(w tys. zł)
Suma kolumny "9" Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów za grudzień narastająco lub oświadczenie przedsiębiorcy o przychodach w przypadku rozliczania Kartą Podatkową
 
 
 
Rentowność sprzedaży
(w proc.)
Iloraz pozycji "dochód" za grudzień narastająco oraz sumy kolumny "9" za grudzień narastająco w przypadku PKPiR lub oświadczenie przedsiębiorcy w przypadku Karty Podatkowej
 
 
 
Nakłady inwestycyjne
(w tys. zł)
Oświadczenie Właściciela lub suma różnic wartości początkowych sum z ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia
 
 
 

 

2. Kryteria społeczne
 
Sposób
dokumentowania
rok
poprzedni
rok
bieżący
Dynamika
[(rok bieżący/
poprzedni)-1]
Liczba zatrudnionych
 
Pozycja III.02. Deklaracji ZUS DRA za grudzień
 
 
 
Zatrudnienie osób
niepełnosprawnych
--
 
 
 
 
3. Kryteria prestiżowe
 
Data przyznania,
instytucja przyznająca, nazwa nagrody lub patentu itp.
Nagrody i wyróżnienia
 
 
Wdrożone nowe technologie, patenty
 
 
 
4. Kryteria jakościowe
 
 Data przyznania,
instytucja przyznająca
Wykaz posiadanych certyfikatów i znaków jakościowych
 
 
 
5. Załączniki wymagane
 
1. Ogólne informacje na temat firmy – maksymalnie 3 strony formatu A4
 
2. Dla spółek kapitałowych – Sprawozdanie finansowe za rok bieżący (rok, za który przyznawana jest Nagroda Gospodarcza)   lub
    Indywidualna działalność – Zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku za rok bieżący (rok, za który przyznawana jest Nagroda Gospodarcza)
 
6. Załączniki inne
 
Wykaz załączników
 
Maksymalnie 5 stron formatu A4 (dotyczy to także materiałów reklamowych firmy)
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie
do ,,Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin”
Potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność przekazanych informacji.
Oświadczam, że przeciwko naszemu Przedsiębiorstwu, członkom Zarządu lub Współwłaścicielom nie toczy się w chwili obecnej jakiekolwiek postępowanie administracyjne, karne lub karno-skarbowe.
w/w nie byli również skazani w ciągu ostatnich pięciu lat prawomocnym wyrokiem
Pieczęć firmy i data
 
 
 
 
Podpis osoby uprawnionej
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2
do „Regulaminu Nagrody Gospodarczej
Prezydenta Miasta Szczecin”
 
Wniosek
o Przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin
w kategorii przedsiębiorstwo innowacyjne
 
Nazwa Instytucji Zgłaszającej:
 
Pełna nazwa przedsiębiorstwa:
 
Wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże):
 
Adres:
 
Telefon:
 
Fax
 
WWW
 
e-mail
 
Imię i Nazwisko (dyrektora, Prezesa Zarządu, Właściciela)
 
 
 
Zgłaszane do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii przedsiębiorstwo innowacyjne firmy powinny spełniać następujące kryteria:
1)       przeprowadziły zakończoną sukcesem komercjalizację wyników badań naukowo – rozwojowych,
2)       wdrożyły konkretne rozwiązanie innowacyjne lub technologiczne (produkt lub usługę) własne lub zakupione.
Na potrzeby oceny przez Kapitułę prosimy o przygotowanie ogólnych informacji na temat firmy, profilu i specyfiki produkcji mającej charakter autoprezentacji w objętości max 3 stron A4 (załącznik do wniosku) oraz o udzielenie informacji według poniższego wzoru.
 
1. Kryteria ekonomiczne (proszę wybrać tabelę A lub tabelę B)
A. Kryteria ekonomiczne
dla spółek kapitałowych
 
Sposób
dokumentowania
rok
poprzedni
rok
bieżący
Dynamika
[(rok bieżący/
poprzedni)-1]
Przychody ze sprzedaży
(w tys. zł)
Pozycja "A"
Rachunku Zysków i Strat
 
 
 
Rentowność sprzedaży
(w proc.)
Iloraz pozycji "C" i "A"
Rachunku Zysków i Strat
 
 
 
Nakłady inwestycyjne
(w tys. zł)
Pozycja "B.II" Rachunku Przepływów Pieniężnych lub oświadczenie Prezesa jeśli nie jest sporządzane
 
 
 
 
B. Kryteria ekonomiczne
dla indywidualnej działalności gospodarczej
Sposób
dokumentowania
rok
poprzedni
rok
bieżący
Dynamika [(rok bieżący/
poprzedni)-1]
Przychody ze sprzedaży
(w tys. zł)
Suma kolumny "9" Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów za grudzień narastająco lub oświadczenie przedsiębiorcy o przychodach w przypadku rozliczania Kartą Podatkową
 
 
 
Rentowność sprzedaży
(w proc.)
Iloraz pozycji "dochód" za grudzień narastająco oraz sumy kolumny "9" za grudzień narastająco w przypadku PKPiR lub oświadczenie przedsiębiorcy w przypadku Karty Podatkowej
 
 
 
Nakłady inwestycyjne
(w tys. zł)
Oświadczenie Właściciela lub suma różnic wartości początkowych sum z ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia
 
 
 

 

2. Kryteria społeczne
 
Sposób
dokumentowania
rok
poprzedni
rok
bieżący
Dynamika
[(rok bieżący/
poprzedni)-1]
Liczba zatrudnionych
 
Pozycja III.02. Deklaracji ZUS DRA za grudzień
 
 
 
Zatrudnienie osób
niepełnosprawnych
--
 
 
 
 
3. Kryteria prestiżowe
 
Data przyznania,
instytucja przyznająca, nazwa nagrody lub patentu itp.
Nagrody i wyróżnienia
 
 
Wdrożone nowe technologie, patenty
 
 
 
4. Kryteria jakościowe
 
Data przyznania,
instytucja przyznająca
Posiadane certyfikaty, atesty, znaki jakości, itp.
 
 
5. Dokonanie (dokonania) innowacyjne lub technologiczne:
 
Krótki opis
 
 
Efekty gospodarcze
 
 
Efekty społeczne
 
 
Inne
 
 
 
6. Załączniki wymagane
 
1. Ogólne informacje na temat firmy – maksymalnie 3 strony formatu A4
 
2. Dla spółek kapitałowych – Sprawozdanie finansowe za rok bieżący (rok, za który przyznawana jest Nagroda Gospodarcza)   lub
    Indywidualna działalność – Zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku za rok bieżący (rok, za który przyznawana jest Nagroda Gospodarcza)
 
7. Załączniki inne
 
Wykaz załączników
 
Maksymalnie 5 stron formatu A4 (dotyczy to także materiałów reklamowych firmy)
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie
do ,,Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin”
Potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność przekazanych informacji.
Oświadczam, że przeciwko naszemu Przedsiębiorstwu, członkom Zarządu lub Współwłaścicielom nie toczy się w chwili obecnej jakiekolwiek postępowanie administracyjne,
karne lub karno-skarbowe,
w/w nie byli również skazani w ciągu ostatnich pięciu lat prawomocnym wyrokiem
Pieczęć firmy i data
 
 
 
 
Podpis osoby uprawnionej
 
 
 
 
 

udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2009/01/15, odpowiedzialny/a: Tomasz Banach, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2009/03/26 10:04:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2009/03/26 10:04:28 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2009/03/26 09:54:57 nowa pozycja