Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 393/09 w sprawie powolania Zespołu ds. realizacji zadań wynikających z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomosci Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Data podpisania: 2009/08/12

Data wejścia w życie: 2009/08/12


ZARZĄDZENIE NR 393/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 sierpnia 2009r.


w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji zadań wynikających z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Powołuję Zespół ds. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U.07.191,1365 ze zm.), zwany dalej Zespołem w następującym składzie:

Przewodniczący:
1) Sylwia Rogulska – kierownik referatu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Członkowie:
2) Małgorzata Reimann - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
3) Kamila Machowska – pracownik I stopnia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
4) Kamila Kalińska – pracownik I stopnia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
5) Dorota Ciesielska – podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
6) Lucyna Motyl – inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
7) Izabela Olbratowska – podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
8) Izabela Filipek – główny specjalista w Biurze Geodety Miasta,
9) Grażyna Ogórkiewicz – starszy geodeta w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
10)Krystyna Zaworska – starszy geodeta w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
11) Katarzyna Zaworska-Kołczyk – geodeta w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
12) Zygfryd Osinka– starszy geodeta w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
13) Marcin Szymański- specjalista ds. informatyki w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest wykonywanie prac związanych z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, polegających na:
1) zamawianiu wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych,
2) sporządzaniu wypisów i wyrysów z map,
3) wyszukiwaniu decyzji komunalizacyjnych, decyzji podziałowych, wykazów zmian gruntowych, decyzji o ustaleniu linii brzegowej, decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości i innych dokumentów tworzących historię działki.
4) korygowaniu powierzchni poprzez sporządzanie wykazów zmian gruntowych,
5) analizie podstawy prawnej nabycia gruntów,
6)analizie baz danych,
7)analizie podziałów,
8)kompletowaniu wniosków,
9)sporządzaniu wniosków,
10) rejestracji wniosku w bazie założonych ksiąg wieczystych,
11) złożeniu wniosków w Sadzie Rejonowym X Wydziale Ksiąg Wieczystych,
12) weryfikacji i rejestracji zawiadomień założonych ksiąg wieczystych,
13) wyjaśnianiu stanu prawnego z rzeczywistym stanem poprzez dokonywanie wglądów w Sądzie Rejonowym X Wydziale Ksiąg Wieczystych,
14) zamawianiu i prowadzeniu ewidencji znaków sądowych.

§2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta
odpowiedzialnemu za sprawy w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2009/10/05, odpowiedzialny/a: Sylwia Rogulska, wprowadził/a: Danuta Chłap, dnia: 2009/10/05 11:52:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Chłap 2009/10/05 11:52:30 nowa pozycja