Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 443/09 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji społecznej

Data podpisania: 2009/09/10

Data wejścia w życie: 2009/09/10


Na podstawie § 2 Uchwały Nr XXXII/803/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2009 zarządzam, co następuje :

 

§ 1. Dokonuje się przeniesień środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych na rok 2009 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.

 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin
ds. społecznych, kultury, ochrony konserwatorskiej zabytków oraz kultury fizycznej, sportu
i turystyki.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 443/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia  10 września 2009r.

 

Przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wymienione zadania na rok 2009:

 

Nazwa zadania

Kwota przyjęta
w uchwale Nr XXXII/803/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2009r.
,Zarządzeniem Nr 85/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 marca 2009r., Zarządzeniem Nr 188/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2009r. oraz Zarządzeniem Nr 349/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lipca 2009r.

Kwota  przesunięcia

Kwota po zmianie

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

589 605 zł

-21 665 zł

567 940 zł

Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy, w tym wydatki wynikające z umów zawartych w roku 2008 i przypadające do realizacji w roku 2009 

65 736 zł

14 764 zł

80 500 zł

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń i urządzeń w związku z przystosowaniem stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy

16 482 zł

- 16 482 zł

0 zł

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

433 181 zł

27 584 zł

460 765 zł

Refundacja wynagrodzenia osób niepełnosprawnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia - zobowiązania wynikające z umów zawartych w roku 2008 i przypadające do realizacji w roku 2009

170 176 zł

- 1 301 zł

168 875 zł

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych

4 500 zł

- 2 900 zł

1 600 zł

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

156 690,08 zł

- 4 952,59 zł

151 737,49 zł

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych

590 415 zł

4 952,59 zł

595 367,59 zł

Razem

2 026 785,08 zł

0 zł

2 026 785,08

 

W roku 2009 na rehabilitację osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przeznaczona kwota 4 719 420, w tym na rehabilitację zawodową kwota 1 333 443 zł, natomiast na rehabilitację społeczną kwota 3 385 977 zł.


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2009/09/24, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewicz, wprowadził/a: Beata Andruszkiewicz, dnia: 2009/09/24 08:38:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Andruszkiewicz 2009/09/24 08:38:51 nowa pozycja