Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 610/09 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Data podpisania: 2009/12/28

Data wejścia w życie: 2010/01/01


ZARZĄDZENIE Nr 610/09
 
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 grudnia 2009 r.     
 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.
  
Na podstawie art.36 ust. 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, zm.: Dz. U. z  2002. r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz. U. z 2007 Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 92, poz. 753), w związku z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, zm. Dz. U. Nr 70, poz.416, Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz.1378, Nr 216, poz. 1367, Nr 237, poz. 1654, Dz. U. z 2009, Nr 6, poz,633, DzU. Nr 69, poz.595, DzU. Nr 91, poz.742, DzU. Nr 97, poz.800, DzU. Nr 115, poz.964, DzU. Nr 125, poz.1035, DzU. Nr 127, poz.1052, Dz. U. 191, poz.1366), z a r z ą d z a m   c o   n a s t ę p u j e:
 
§ 1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.
 
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 185/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 407/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2009 r.).
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r.
 
 
 

udostępnił: WRM, wytworzono: 2009/12/30, odpowiedzialny/a: Tomasz Banach, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2009/12/30 13:08:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2009/12/30 13:08:52 nowa pozycja