Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 44/09 w sprawie przeprowadzenia dodatkowej inwentaryzacji środków trwałych – sprzętu komputerowego znajdującego się na stanie Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2009/02/10

Data wejścia w życie: 2009/02/10


 

ZARZĄDZENIE NR  44/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lutego 2009 r.
 
 
 
w sprawie przeprowadzenia dodatkowej inwentaryzacji środków trwałych – sprzętu komputerowego znajdującego się na stanie Urzędu Miasta Szczecin.
 
 
                        Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694, z 2003 Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 z 2006 Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 Nr 63 poz. 393, Nr 144 poz. 900, Nr 171 poz. 1056, Nr 214 poz. 1343) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1. 1 Zobowiązuję do przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji środków trwałych – sprzętu komputerowego znajdującego się na stanie Urzędu Miasta Szczecin. Spisowi podlega również sprzęt komputerowy znajdujący się na stanie Urzędu Miasta Szczecin, będący w użytkowaniu:
1) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2) Komendy Wojewódzkiej Policji
3) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 
2. W celu spisania użyczonego sprzętu, zespół spisowy uda się na miejsce jego użytkowania i dokona spisu z natury.
 
§ 2. Inwentaryzacja winna odbyć się w terminie do 23.02.2009r.
 
§ 3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję zespół spisowy w następującym składzie:
 Przewodniczący:
 1) Agnieszka Zygmunt – Kierownik Referatu Wsparcia w Wydziale Informatyki
 Członkowie:
 2) Ewa Szynkowska – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki
 3) Bożena Musz – Inspektor w Wydziale Informatyki
 Obecni przy spisie:
 4) Hanna Dembińska – osoba materialnie odpowiedzialna – Wydział Informatyki
 
§ 4. Zobowiązuję przewodniczącego zespołu spisowego do:
1) terminowego (5 dni roboczych po zakończeniu spisu) przekazania Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych.
2) rozliczenia z pobranych arkuszy spisowych
3) przedłożenia (w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu spisu) Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej sprawozdania opisowego z przebiegu spisu z natury, sporządzonego wg Załącznika nr 6 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej stanowiącej Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 593/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zasad prowadzania rachunkowości.
 
§ 5. Za przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiada Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.
 
§ 6. Za wprowadzenie do ewidencji księgowej wyników inwentaryzacji odpowiada Zastępca Skarbnika Miasta.
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2009/02/12, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2009/08/10 09:13:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2009/08/10 09:13:04 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2009/02/12 12:54:02 nowa pozycja