Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 369/09 Powołanie Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Szczecina

Data podpisania: 2009/07/29

Data wejścia w życie: 2009/07/29


ZARZĄDZENIE NR 369/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 lipca 2009 r.
 
 
w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Szczecina
 
 
 
            Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, zarządzam, co następuje :
 
 
 
§ 1. Powołuje się Zespół Roboczy ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Szczecina zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:
 
Koordynator:
1) Andrzejczak Elżbieta - Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta
 
Zastępcy Koordynatora:
2) Sztandera Anna – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta
3) Kozar – Makocka Halina – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta
 
Członkowie Zespołu:
4) Nosek Ewa – Architekt Miasta - Wydział Rozwoju Miasta
5) Kulpa-Jarocka Grażyna – Kierownik Zespołu ds. Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Miasta
6) Kordus Ewa – Kierownik Referatu ds. Obsługi Inwestorów w Wydziale Rozwoju Miasta
7) Karbownik Stefan – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta
8) Piekarska Karolina – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta
9) Pawlak Ewa – Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta
10) Tarnowska Agata – Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta
11) Dołgoszyja Dariusz – Kierownik Zespołu Programowania Rozwoju i Systemów Informatycznych w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta
12) Nekanda - Trepka Janusz – Kierownik Zespołu Planu Portu w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta
13) Cichy Cezary – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków
14) Gwiazdowska Małgorzata – Miejski Konserwator Zabytków - Wydział Kultury i Ochrony Zabytków
15) Jezierski Bartłomiej – Inspektor w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków
16) Stępień Anna – Główny Specjalista w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych
17) Nowakowska Barbara – Główny Specjalista w Wydziale Sportu i Turystyki
18) Kajrys Anna – Inspektor w Wydziale Sportu i Turystyki
19) Adamski Krzysztof – Główny Specjalista w Biurze Promocji i Informacji
20) Landowski Piotr – Główny Specjalista w Biurze Promocji i Informacji
21) Dymek Marek – Zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki
22) Guranowski Adrian – Kierownik Referatu Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
23) Giezek Marta – Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
24) Kryzan Paweł – Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
25) Wygoda Agnieszka – Kierownik Referatu Czystości i Targowisk w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
26) Kudelski Jacek – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
27) Szelągiewicz Henryk – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
28) Raszkowski Bartosz – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty
29) Tworek Bożena – Kierownik Referatu Organizacyjnego i zarządzania Szkołami i Placówkami Oświatowymi w Wydziale Oświaty
30) Tusiewicz-Mencel Lidia – p.o. Kierownik Referatu Technicznego w Wydziale Oświaty
31) Iskra Małgorzata – Kierownik Referatu Ekonomiczno – Finansowego w Wydziale Oświaty
32) Rup Marta – Kierownik Referatu Programów Operacyjnych EFS w Wydziale Oświaty
33) Rożek Leonarda – Główny Specjalista w Wydziale Oświaty
34) Hofman Agnieszka – Główny Specjalista w Wydziale Oświaty
35) Kaczkiełło Anna – Główny Specjalista w Wydziale Oświaty
36) Zmorzyńska Wioletta – Główny Specjalista w Wydziale Oświaty
37) Białowąs Jolanta – Główny Specjalista w Wydziale Oświaty
38) Cętka-Sobotkiewicz Jolanta – Główny Specjalista w Wydziale Oświaty
39) Janowski Grzegorz - Podinspektor w Wydziale Oświaty
40) Matlak Lidia – Dyrektor Biura Obsługi Interesantów
41) Lasek Magdalena – p.o. Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Interesantów
42) Żbikowski Andrzej – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich w Biurze Obsługi Interesantów
43) Słupińska Danuta – Główny Specjalista w Biurze Obsługi Interesantów
44) Buckowska Izabela – Główny Specjalista w Biurze Obsługi Interesantów
45) Samson Robert – Inspektor w Biurze Obsługi Interesantów
46) Holka Grzegorz – Główny Specjalista w Biurze Obsługi Interesantów – Administrator Bezpieczeństwa Informacji
47) Zimmer Jolanta – Kierownik Filii Urzędu Miasta Szczecin
48) Bukowiecka Elżbieta – Kierownik Referatu Kadr i Szkolenia w Wydziale Organizacyjnym
49) Kieszkowska Aneta – Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym
50) Szychowska Beata – p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego
51) Stańkowska Alicja – Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym
52) Kaczmarczyk Michał – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
53) Ceran Patryk – Kierownik Referatu Współpracy Międzynarodowej w Biurze Prezydenta Miasta
54) Kurjata Ewa – Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta
55) Łabaziewicz Iwona – Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta
56) Matusz Hanna – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
 


§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) współpraca z firmą WYG International Sp. z o.o. - wykonawcą umowy zawartej z Gminą Miasto Szczecin na „Aktualizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 oraz opracowanie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2010 – 2014”, zwaną dalej Wykonawcą.
2) współudział w pracach Zespołu w zakresie przypisanych mu zadań.
 
§ 3. Członkowie Zespołu zobowiązani są do udzielenia Wykonawcy niezbędnej pomocy związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy.
 
§ 4. Zespół nie przygotowuje na potrzeby Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy materiałów i opracowań cząstkowych.
 
§ 5. Zespół odpowiada za bieżące kontakty z Wykonawcą w zakresie wymiany informacji i dokumentów po stronie Zamawiającego.
 
§ 6. Zadania określone w § 2 Zespół realizował będzie poprzez:
1) Udostępnienie wszelkich niezbędnych informacji i materiałów będących w wyłącznym posiadaniu Wydziałów i Biur Urzędu Miasta oraz wskazanie innych znanych źródeł informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 pkt 1. O ile uzyskanie danych wiąże się z dodatkowymi kosztami, koszty te obciążają Wykonawcę.
2) Bieżące informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 pkt 1.
3) Pomoc w ustalaniu składu zespołów ekspertów (zespołów specjalistów uczestniczących w warsztatach i konsultacjach).
4) Pomoc w usprawnieniu komunikacji między Wykonawcą a jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz innymi podmiotami zewnętrznymi, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w pracach przy tworzeniu dokumentów cząstkowych zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.
5) Uczestniczenie w spotkaniach roboczych z Wykonawcą, których tematem są zagadnienia leżące w kompetencjach Wydziału/Biura Urzędu Miasta reprezentowanego przez członka/ członków Zespołu.
6) Uzgodnienie treści protokołów ze spotkań, o których mowa w pkt 5 przed jego zatwierdzaniem pod kątem jego zgodności z ustaleniami podjętymi na spotkaniu.
7) Realizację zadań określonych na spotkaniach roboczych, zapisanych w protokołach ze spotkań w zakresie kompetencji Wydziału/Biura Urzędu Miasta reprezentowanego przez członka/członków Zespołu.
8) Udział w spotkaniach grup panelowych i grup eksperckich zgodnie z kompetencjami Wydziału/Biura UM reprezentowanego przez członka/członków Zespołu.
9) Uczestnictwo w procesie konsultacji z przedstawicielami społeczności lokalnej (władz samorządowych, reprezentantów głównych grup interesów, podmiotów działających w mieście) oraz warsztatach i konsultacjach społecznych.
10) Uzgodnienie treści raportów z warsztatów, konsultacji eksperckich i społecznych, w których uczestniczył członek Zespołu w zakresie zgodności ze stanem faktycznym uzgodnień i wyników badań poczynionych w wyniku ich przeprowadzenia.
11) Analizę przekazanych przez Wykonawcę sprawozdań z przeprowadzonych działań w ramach danego etapu, przed ich przekazaniem do akceptacji Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta lub jego zastępcy, pod katem zgodności ich zawartości z poczynionymi wcześniej ustaleniami na posiedzeniach roboczych z Wykonawcą na podstawie zapisów w protokołach ze spotkań. Czynności te winny być zrealizowane w terminie umożliwiającym zaakceptowanie przez Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta lub jego zastępcę dostarczonych sprawozdań w terminie 3 dni roboczych.
12)  Czynności, o których mowa w pkt 11 realizowane są jedynie w przypadkach gdy ustalenia poczynione w trakcie spotkań roboczych odbiegają w sposób istotny od założeń metodologicznych przyjętych i zaakceptowanych przed rozpoczęciem danego etapu prac.
 
§ 7. Zobowiązuje się członków Zespołu reprezentujących wydziały i biura funkcjonujące w strukturach Urzędu Miasta do ścisłej współpracy z Wydziałem Rozwoju Miasta w zakresie realizacji zadań, o którym mowa w § 6.
 
§ 8. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju, inwestycji, pozyskiwania inwestorów, współpracy regionalnej, przeciwdziałania bezrobociu, ładu budowlanego.
 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2009/07/31, odpowiedzialny/a: Zbigniew Stasiów, wprowadził/a: Justyna Urbanowicz, dnia: 2009/07/31 10:08:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Justyna Urbanowicz 2009/07/31 10:08:36 nowa pozycja