Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 41/09 zarządzenie zmieniajace zarządzenie w spr. zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy i Skarbu Państwa przezn. do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe

Data podpisania: 2009/02/09

Data wejścia w życie: 2009/02/09


ZARZĄDZENIE NR 41/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 lutego 2009 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 oraz ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz.1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz. 1337,z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458), oraz art.23.ust.1 pkt 7a w związku z art. 4 pkt 9b, art.25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, z 2009 r. Nr 220, poz. 1412), w związku z art.3 ust.1 pkt 2 lit.j Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ze zm., w związku z §12 ust.1 Zarządzenia Nr 285/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 02 lipca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe, (zm. Zarządzenie Nr 311/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2008 r.), zarządzam co następuje:
 
§ 1. W Zarządzeniu Nr 285/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 02 lipca 2008 r.
w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe, (zm. Zarządzenie Nr 311/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2008 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Za korzystanie z terenów, stanowiących własność gminy lub własność Skarbu Państwa, miesięczne stawki opłat netto za 1 m2 (do stawki netto doliczany jest podatek VAT
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami), wynoszą z tytułu:
1) dzierżawy terenu pod garażem blaszanym – 2,07 zł przy czym stawki wyższe od 2,07 zł osiągnięte w drodze przetargu pozostawia się na niezmienionym poziomie, natomiast stawki niższe od 2,07 zł osiągnięte w drodze przetargu podwyższa się do kwoty 2,07 zł. 
2) użytkowania terenu pod garażem zlokalizowanym bez wymaganego zezwolenia, bez tytułu prawnego, uzyskanego w drodze zmiany charakteru obiektu bez wymaganego zezwolenia, kiedy ustalono fakt podnajmowania osobom trzecim bez wymaganej zgody wydzierżawiającego lub fakt innego użytkowania niż to wynika z umowy - 7,20 zł. 
3) dzierżawy gruntu na czas budowy garażu - 0,35 zł, (jednak nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy dzierżawy).
4) korzystania z dróg dojazdowych i placów manewrowych - 0,24 zł.”
 
 
2) w § 12 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Z opłat, o których mowa w §11 pkt 1 i 3-4 zwolnione są osoby niepełnosprawne
z obniżoną sprawnością ruchową (o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N, lekkim stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N), które z tytułu swej niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin, z zastrzeżeniem ust. 5. Pojazd musi być zarejestrowany na osobę niepełnosprawną lub jej współmałżonka lub jednego z rodziców, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i posiadać aktualny przegląd techniczny”.
§ 2. Stawki określone w § 1 obowiązują od 01 marca 2009 r.    
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2009/02/09, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Sylwia Kalwaryjska, dnia: 2009/02/09 16:05:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Kalwaryjska 2009/02/09 16:05:23 nowa pozycja