Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 591/09 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2009/12/18

Data wejścia w życie: 2009/12/18


ZARZĄDZENIE NR 591/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 grudnia 2009r.

w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Szczecin.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz § 13 ust. 7 i § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z 2003 r. Nr 69, poz. 636 z 2006r. Nr 127, poz. 885), z a r z ą d z a m   co następuje:


§ 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Dz. U. Nr 69, poz. 636 z 2006r. Nr 127, poz. 885) - rozbudowuje się dla Urzędu Miasta Szczecin o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W załączniku do Zarządzenia 696/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie wiersz oznaczony liczbą porządkową „3” z symbolem „1228”; hasłem klasyfikacyjnym „Aplikacja samorządowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

§ 3. Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 104/08 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Szczecin;
2) Zarządzenie Nr 222/08 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Szczecin;
3) Zarządzenie Nr 389/08 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 8 września 2008 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/12/29, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Alicja Stańkowska, dnia: 2009/12/29 10:52:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Stańkowska 2009/12/29 10:52:53 modyfikacja wartości
Alicja Stańkowska 2009/12/29 10:23:00 nowa pozycja