Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 115/09 w sprawie ustalenia zasad przydziału środków finansowych dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Data podpisania: 2009/03/18

Data wejścia w życie: 2009/03/18ZARZĄDZENIE NR 115/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 marca 2009 r.


w sprawie ustalenia zasad przydziału środków finansowych dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203, Nr 167 , poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458), w związku z Działem III, Rozdział 8 Polityki Kultury Fizycznej stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr LII/989/06 Rady Miasta Szczecin z 14 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia polityki kultury fizycznej (S) oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina; zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się zasady przydziału środków finansowych z budżetu Miasta, dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działających na terenie Gminy Miasto Szczecin.
§ 2. Przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rozumie się podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz..1462, Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316.).
§ 3.1. Wysokość dotacji dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działających na terenie Gminy Miasto Szczecin, określa się w wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta na dany rok budżetowy.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostają rozdysponowane w oparciu o następujące zasady z zachowaniem poniższych proporcji:
1) 70 % środków przeznacza się dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, udział w zawodach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia lub prowadzą szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich posiadających zawodników w kadrze paraolimpijskiej.
2) 20 % środków przeznacza się dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3) 10 % środków przeznacza się dla uczniowskich klubów sportowych, celem dofinansowania zadań w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży.
3. Szczegółowe kryteria podziału środków dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 z budżetu Gminy Miasto Szczecin stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Ustala się zakres rzeczowo – merytoryczny dofinansowania zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta odpowiedzialnemu za sprawy społeczne, kultury i ochrony konserwatorskiej zabytków, kultury fizycznej, sportu i turystyki.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 659/07 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału środków finansowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


udostępnił: Wydział Sportu i Turystyki, wytworzono: 2009/03/19, odpowiedzialny/a: Robert Szych, wprowadził/a: Barbara Nowakowska, dnia: 2009/03/19 12:12:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Nowakowska 2009/03/19 12:12:21 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2009/03/19 11:45:01 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2009/03/19 10:45:17 nowa pozycja