Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 623/09 w sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w 2010 r. w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/12/31

Data wejścia w życie: 2009/12/31


ZARZĄDZENIE NR  623 /09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 grudnia 2009 r.
 
 
w sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w 2010 r. w Urzędzie Miasta Szczecin
 
            Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 września  1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje :
 
§ 1. Powołuję następujące zespoły spisowe celem przeprowadzenia inwentaryzacji
w 2010 r. oraz ustalam przypisane im pola spisowe i zakresy prac:
 
1) Zespół spisowy nr 1- Środki pieniężne w kasie, papiery wartościowe (akcje, obligacje):
 
Przewodniczący:
a)        Leonarda Szczygieł    -                      Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości,
 
Członek:
b)       Beata Sobieraj           -                      Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości,
Obecni przy spisie:
c)        Elżbieta Kowalczyk   -                      Inspektor w Wydziale Księgowości                                   
                                                         osoba odpowiedzialna materialnie.
 
2) Zespół spisowy nr 2 - Środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów
i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym – sprzęt komputerowy na stanie Urzędu Miasta:
 
Przewodniczący:
a) Agnieszka Zygmunt -                            Kierownik Referatu w Wydziale Informatyki,
 
Członkowie:
b) Ewa Szynkowska -                               Główny Specjalista w Wydziale Informatyki,
 
c) Agnieszka Jasińska -                            Główny Specjalista w Wydziale Informatyki.
 
3) Zespół spisowy nr 3 – środki trwałe , do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym - sprzęt sportowo – turystyczny:
 
Przewodniczący:
     a) Sebastian Przyjemski  -                    Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 
Członkowie:
            b) Teresa Okoń -                                Inspektor w Wydziale obsługi Urzędu
      c) Marek Hańko          -                      Główny Specjalista w Wydziale Obsługi Urzędu,

Obecni przy spisie:
     d) Marcin Wardach -                           Podinspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
osoba odpowiedzialna materialnie,
     e) Agnieszka Zabłotowicz -                  Podinspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 osoba odpowiedzialna materialnie.
 
4) Zespół spisowy nr 4 -  środki trwałe , do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym - sprzęt dekoracyjny:
 
Przewodniczący:
     a) Sebastian Przyjemski  -                    Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 
Członkowie:
            b) Teresa Okoń -                                Inspektor w Wydziale obsługi Urzędu
      c) Marek Hańko          -                      Główny Specjalista w Wydziale Obsługi
                                                                 Urzędu,
Obecni przy spisie:
     d) Marcin Wardach -                                 Podinspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
osoba odpowiedzialna materialnie,
     e) Agnieszka Zabłotowicz -                  Podinspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 osoba odpowiedzialna materialnie.
 
5) Zespół spisowy nr 5 - środki trwałe , do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym – pozostałe z wyłączeniem sprzętu komputerowego i Rad Osiedli, znajdujące się w gestii Wydziału Obsługi Urzędu:
 
Przewodniczący:
     a) Emilia Stolarz  -                               Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 
Członkowie:
            b) Regina Bonowicz -                          Inspektor w Wydziale obsługi Urzędu
      c) Agnieszka Zabłotowicz        -          Podinspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
Obecni przy spisie:
      d) Zdzisław Baraniewicz -                              Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
osoba odpowiedzialna materialnie,
 
 
 6) Zespół spisowy nr 6 - Grunty, prawa wieczystego użytkowania i prawa spółdzielcze, do
       których dostęp jest znacznie utrudniony:
 
Przewodniczący:
a)    Barbara Krzeszowiak -                          Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki
                                                            Nieruchomościami,
Członek:
b)   Ewa Mikołajewska – Miłoszewicz-         Inspektor w Wydziale Gospodarki   
                                                             Nieruchomościami,
 
 
 
 
 
7) Zespół spisowy nr 7 - Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
 
Przewodniczący:
a)    Magdalena Felska – Kapuścińska -         Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
                                                              i Ochrony Środowiska,
Członkowie:
b)   Dariusz Januszek  -                                   Inspektor w Wydziale Gospodarki
                                                               Komunalnej i Ochrony Środowiska,
c)    Jerzy Antczak -                                         Podinspektor w Wydziale Gospodarki  
                                                               Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Obecni przy spisie:
d)   Tomasz Holona -                                       Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
                                                                i Ochrony Środowiska, osoba odpowiedzialna za  
                                                                ewidencję środków trwałych oraz inwestycje
                                                                rozpoczęte.
 
8)      Zespół spisowy nr 8 - Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) prowadzone przez Wydział Inwestycji Miejskich:
Przewodniczący:
a)      Joanna Korona - Adamczyk-                  Inspektor  w Wydziale Inwestycji Miejskich,
Członek:
b)      Krystyna Arcisz -                                      Podinspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich,
 
c)      Małgorzata Mazur -                                   Podinspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich.
 
9)      Zespół spisowy nr 9 - Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) prowadzone przez Wydział Sportu i Turystyki:
 
Przewodniczący:
a)      Dariusz Horniak -                                    Zastępca Dyrektora w Wydziale Sportu
                                                                i Turystyki,
Członkowie:
b)     Jacek Ciochoń -                                       Główny Specjalista w Wydziale Sportu
                                                                i Turystyki,
 
10) Zespół spisowy Nr 10 - Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)- prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
 
Przewodniczący:
a)      Magdalena Felska – Kapuścińska -            Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
                                                                  i Ochrony Środowiska,
Członkowie:
      b) Dariusz Januszek  -                                     Inspektor w Wydziale Gospodarki
                                                                             Komunalnej i Ochrony Środowiska,
       c) Jerzy Antczak -                               Podinspektor w Wydziale Gospodarki  
                                                                             Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Obecni przy spisie:
d) Tomasz Holona -                                         Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
                                                                       i Ochrony Środowiska, osoba odpowiedzialna za  
                                                                       ewidencję środków trwałych oraz inwestycje
                                                                       rozpoczęte.
 
 
11) Zespół spisowy Nr 11 – Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) – prowadzone przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:
 
Przewodniczący:
a)      Małgorzata Bąk -                                    Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia
                                                                i Polityki Społecznej,
Członkowie:
b)     Bogusław Strzelczak -                  Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia
                                                                i Polityki Społecznej,
c)      Adam Ciemniak -                                     Inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki  
                                                                Społecznej.
 
12) Zespół spisowy Nr 12 - Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) prowadzone przez Wydział Informatyki:
 
Przewodniczący:
a)      Agnieszka Zygmunt -                                 Kierownik Referatu w Wydziale Informatyki,
 
Członkowie:
      b) Ewa Szynkowska -                                     Główny Specjalista w Wydziale Informatyki,
 
      c) Agnieszka Jasińska -                                  Główny Specjalista w Wydziale Informatyki.
 
13) Zespół spisowy Nr 13 – Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) prowadzone przez Wydział Rozwoju Miasta:
 
Przewodniczący:
a)      Dorota Szut -                                             Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju
                                                                  Miasta,
Członek:
b)     Karolina Piekarska -                                   Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju
                                                                   Miasta,
c)      Anna Bednarz -                                           Podinspektor w Wydziale Rozwoju Miasta –
                                                                   osoba odpowiedzialna za prowadzoną
                                                                   ewidencję.
 
14) Zespół spisowy Nr 14 – magazyn Urzędu Miasta – (środki trwałe i materiały biurowe, komputery i materiały poligraficzne itd.):
 
Przewodniczący:
a)        Andrzej Makowski -                                  Podinspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 
Członkowie:
b)       Bożena Handzel -                                        Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 
c)        Sławomir Więcek -                                     Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 
Obecni przy spisie:
d)       Marianna Zając -                                       Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu, osoba
         materialnie odpowiedzialna,
e)        Joanna Kończewska -                                 Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu, osoba
          materialnie odpowiedzialna,
15) Zespół spisowy Nr 15 – Środki trwałe (bez gruntów i praw) obiekty inżynierii lądowej
i wodnej:
 
Przewodniczący:
a)        Magdalena Felska – Kapuścińska -          Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
                                                                 i Ochrony Środowiska,
Członkowie:
b)       Dariusz Januszek  -                                  Inspektor w Wydziale Gospodarki
                                                               Komunalnej i Ochrony Środowiska,
c)        Jerzy Antczak -                                        Podinspektor w Wydziale Gospodarki  
                                                               Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Obecni przy spisie:
d)       Tomasz Holona -                                     Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
                                                                i Ochrony Środowiska, osoba odpowiedzialna za  
                                                                ewidencję środków trwałych oraz inwestycje
                                                                rozpoczęte.
16) Zespół spisowy nr 16 -  Środki trwałe Urzędu Miasta w użyczeniu, rzeczowe aktywa trwałe -środki trwałe, do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) oraz wyposażenie znajdujące się na terenie strzeżonym w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:
 
Przewodniczący:
a)    Henryk Małecki-                                     Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania
                                                              Kryzysowego i  Ochrony Ludności,
Członkowie:
b)   Agnieszka Bylińska -                  Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
                                                              i Ochrony Ludności,
c)    Henryk Szelągiewicz-                   Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania          
                                                              Kryzysowego i Ochrony Ludności,
 
Obecni przy spisie:
d)   Jan Swalski -                                          Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania  
                                                              Kryzysowego i Ochrony Ludności, osoba  
                                                              odpowiedzialna za mienie.
 
17) Zespół spisowy nr 17- Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe, do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) oraz wyposażenie znajdujące się na terenie strzeżonym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami:
 
Przewodniczący:
a)      Barbara Krzeszowiak -                      Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki
                                                         Nieruchomościami,
Członek:
b)      Ewa Mikołajewska – Miłoszewicz             Inspektor w Wydziale Gospodarki
                                                                 Nieruchomościami,
 
18) Zespół spisowy Nr 18 – Środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym; sprzęt Rad Osiedli na stanie Urzędu Miasta Szczecin:
 
Przewodniczący:
a)      Krzysztof Siuda –                  Dyrektor Biura Rady Miasta,
 
Członkowie:
b) Irena Błachowiak –                         Kierownik Referatu w Biurze Rady Miasta,
 
c)      Grażyna Tomaszewska-                            Główny Specjalista w Biurze Rady Miasta.
 
§ 2. Zobowiązuje się przewodniczących zespołów do:
1)      Przeprowadzenia spisu z natury rzeczowych pieniężnych składników majątku Urzędu Miasta Szczecin, a także dokonania weryfikacji, tj. porównania danych w księgach rachunkowych
z odpowiednimi dokumentami źródłowymi;
2)      Terminowego (do 3 dni po zakończeniu) przekazania Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych oraz informacji i sprawozdania o wszelkich stwierdzonych w czasie spisu nieprawidłowościach w zakresie ewidencji i gospodarki składnikami majątku, zabezpieczenia ich przez zniszczeniem lub zaginięciem;
3)      Rozliczenia się z pobranych arkuszy spisowych.
 
§ 3. Inwentaryzację przeprowadzić należy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 487/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
13 października 2009 r. w sprawie planu inwentaryzacji w 2010 r. w Urzędzie Miasta Szczecin.
 
§ 4. Zastępca Skarbnika Miasta odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie ujętym w § 13 Załącznika Nr 5 do Zarządzenia Nr 593/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia              31 grudnia 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, a mianowicie Zastępca Skarbnika Miasta oraz służby księgowe zobowiązane są do uzgodnienia i weryfikacji sald oraz współdziałania we właściwym przygotowaniu organizacyjnym spisów z natury. Ponadto zobowiązane są do prawidłowego, kompletnego, terminowego i rytmicznego rozliczenia wyników inwentaryzacji oraz dopilnowania złożenia wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych przed zamknięciem ksiąg rachunkowych.
 
§ 5. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji czynię Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


udostępnił: Wojciech Wnuk, wytworzono: 2010/04/02, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2010/04/22 11:32:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2010/04/22 11:32:37 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2010/04/06 08:44:19 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2010/04/02 09:48:58 nowa pozycja