Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 153/09 w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/04/16

Data wejścia w życie: 2009/05/01


ZARZĄDZENIE NR 153/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 kwietnia 2009 r.

w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz.1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 10, poz. 707, Nr 104, poz. 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 167, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Urzędzie Miasta Szczecin wprowadza się regulamin pracy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

    § 2. Tracą moc:
1) zarządzenie Nr 569/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 października 2003 r. w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie (zm.: zarządzenie Nr 328/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 listopada 2004 r., Zarządzenie 505/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 14 kwietnia 2005 r., zarządzenie Nr 187/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r., zarządzenie Nr 626/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 listopada 2005 r., zarządzenie Nr 550/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2006 r., zarządzenie Nr 633/06 z dnia 27 listopada 2006 r.).
2) zarządzenie Nr 17/91 Prezydenta miasta Szczecina z dnia 4 grudnia 1991 r. w sprawie udzielania zgody na pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom Urzędu Miejskiego (zm.: zarządzenie Nr 32/93 Prezydenta Miasta z dnia 27 maja 1993 r.).

    § 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania pracownikom do wiadomości regulaminu pracy.
    2. Podanie do wiadomości następuje poprzez wywieszenie regulaminu pracy na tablicy ogłoszeń w sekretariatach jednostek organizacyjnych Urzędu oraz poprzez zamieszczenie jego treści w uminecie.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 153/09 
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 kwietnia 2009 r.

R E G U L A M I N    P R A C Y

Załączniki do Regulaminu pracy:


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/04/16, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/04/17 12:12:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/04/17 12:12:08 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/17 10:04:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/17 09:23:33 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/17 08:44:33 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/16 15:14:15 nowa pozycja