Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 460/09 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania informacji wynikającej z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2009 roku według stanu na dzień 31 grudnia

Data podpisania: 2009/09/25

Data wejścia w życie: 2009/09/25


ZARZĄDZENIE NR 460 /09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania informacji wynikającej z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2009 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 24h ust. 3, 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) , art. 25c ust. 3, 6 i 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w zw. z art. 7 pkt 1 i 3 oraz art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Zespół ds. opracowania informacji wynikającej z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2009 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r., w składzie:

Przewodniczący:
1) Ryszard Słoka – Sekretarz Miasta

Członkowie:
2) Aleksandra Ciszewska – Główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
3) Beata Śmiecińska – Główny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta
4) Agnieszka Gawron – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
5) Paulina Grzyl-Wegner – Podinspektor w Wydziale Oświaty

§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) dokonanie analizy oświadczeń majątkowych,
2) sporządzenie, na podstawie dokonanej analizy oświadczeń majątkowych, informacji o:
a) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
b) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
c) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach.

§ 3. Termin opracowania informacji upływa z dniem 30 września 2009 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/09/28, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aleksandra Ciszewska, dnia: 2009/10/05 11:33:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Ciszewska 2009/10/05 11:33:11 modyfikacja wartości
Aleksandra Ciszewska 2009/09/28 11:56:45 nowa pozycja