Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 600/09 w sprawie ustalenia listy placówek niepublicznych, które mogą otrzymać dotację w 2010 roku

Data podpisania: 2009/12/21

Data wejścia w życie: 2009/12/21


ZARZĄDZENIE Nr 600/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 grudnia 2009 r.


w sprawie ustalenia listy placówek niepublicznych, które mogą otrzymać dotację
w 2010 roku


Na podstawie § 3 ust. 6 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta
Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta
Szczecina (zm. uchwała Nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r.)
zarządzam co następuje:


§ 1. Ustalam listę placówek niepublicznych: poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz
placówek oświatowo-wychowawczych mogących uzyskać dotację w 2010 r., które złożyły
wniosek o jej udzielenie oraz otrzymały pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie
i Komisji ds. Edukacji i Kultury, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Uzasadnienie


Zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 Załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIV/476/04 Rady
Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na
terenie Miasta Szczecina (zm. uchwała Nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca
2005 r.), istnieje koniecznosć ustalenia przez Prezydenta Miasta listy dotowanych
niepublicznych przedszkoli, szkół z uprawnieniami szkół publicznych i placówek na
2010 rok.
Lista zawiera wykaz niepublicznych placówek, które zgodnie z zapisem § 3, ust. 2
wskazanego powyżej załącznika do uchwały mogą otrzymać dotację w 2010 roku;
w ustawowym terminie złożyły wniosek o jej udzielenie, oraz zgodnie z § 2 ust. 2, pkt. 8
przedstawiły opinię o swojej działalności wydaną przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny oraz stałą komisję Rady Miasta Szczecin właściwą ds. oświaty.
Spełnienie przez powyższe jednostki warunków określonych w przedmiotowej
uchwale oraz udzielenie im dotacji wynika z zapisu art. 90 ust. 3 b ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/12/31, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Jolanta Cętka-Sobotkiewicz, dnia: 2009/12/31 09:32:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 2009/12/31 09:32:40 nowa pozycja