Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 272/09 w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”.

Data podpisania: 2009/06/10

Data wejścia w życie: 2009/06/10


ZARZĄDZENIE NR 272/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) zarządzam, co następuje :

§ 1. W celu wyróżnienia działań podejmowanych przez instytucje i osoby fizyczne na rzecz osób niepełnosprawnych ustanawia się honorowy tytuł „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”.

§ 2. Regulamin nadawania honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”, zwany dalej „Regulaminem” stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 2470/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 15 października 2002r. w sprawie wprowadzenia Certyfikatu obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym oraz Zarządzenie Nr 664/03 Prezydenta Miasta Szczecina z 9 grudnia 2003r. zmieniające uchwałę Zarządu Miasta Szczecina w sprawie wprowadzenia Certyfikatu obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2009/06/24, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewicz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/09/25 10:01:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/09/25 10:01:00 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/06/24 11:48:02 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/06/24 11:46:40 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/06/24 11:45:40 nowa pozycja