Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 86/09 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Data podpisania: 2009/03/03

Data wejścia w życie: 2009/03/03


ZARZĄDZENIE NR 86/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 3 marca 2009 r.

w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

Na podstawie art. 188 ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz § 23 pkt 4 Uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok zarządzam, co następuje :


§ 1. 1. Przekazuję Dyrektorowi jednostki budżetowej pn. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie do zmian w planie finansowym jednostki w części dotyczącej bieżących zadań zleconych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacjami z innych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. O podjętej decyzji w sprawie zmian określonych w § 1 zarządzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie informuje Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 7 dni od daty dokonania zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 r.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/03/03, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2009/03/04 13:29:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2009/03/04 13:29:22 nowa pozycja