Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 157/09 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 2009 r.

Data podpisania: 2009/04/16

Data wejścia w życie: 2009/01/01


ZARZĄDZENIE NR 157/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 2009 r.
   
            Na podstawie art. 71b ust. 2a, 2b oraz art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, ust. 3, 3a, 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458), art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art.32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), § 8 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, zmienionej Uchwałą nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam miesięczną kwotę dotacji z budżetu Miasta na jednego ucznia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, wynikającą z części oświatowej subwencji ogólnej w:

1)    niepublicznych szkołach podstawowych                                                                                                                                          - 328,07 zł
2)
    niepublicznych gimnazjach                                                                                                                                                                 - 341,19 zł
3)
    niepublicznych liceach ogólnokształcących                                                                                                                                     - 358,24 zł
4)
    niepublicznych szkołach zawodowych                                                                                                                                              - 414,63 zł
§ 2. Ustalam miesięczną dotację z budżetu Miasta na:
 
1)  jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych szkołach podstawowych:
a)    grupy A                                                                                                                                                                                                    - 787,36 zł
(dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
b)    grupy B                                                                                                                                                                                                - 1.279,46 zł 
(dla uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
c)   grupy C                                                                                                                                                                                                  - 1.509,11
(dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
d)    grupy D                                                                                                                                                                                                 - 3.444,70 zł
(dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).
2)  jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych gimnazjach:
a)    grupy A                                                                                                                                                                                                 - 800,48 zł   
(dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
 b)    grupy B                                                                                                                                                                                               -  1.292,58 zł
(dla uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
c)   grupy C                                                                                                                                                                                                 -  1.522,23
(dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
d)    grupy D                                                                                                                                                                                                 - 3.457,82 zł
(dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).
3)  jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych liceach ogólnokształcących:
 
a)    grupy A                                                                                                                                                                                                    - 822,63 zł
(dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
 b)    grupy B                                                                                                                                                                                                - 1.320,19 zł
(dla uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
c)   grupy C                                                                                                                                                                                                  - 1.552,38
(dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
d)    grupy D                                                                                                                                                                                                 - 3.509,44 zł
(dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).
4)  jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych szkołach zawodowych:
a)    grupy A                                                                                                                                                                                                    - 879,02 zł
 (dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
 b)    grupy B                                                                                                                                                                                                - 1.376,58 zł
(dla uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
c)   grupy C                                                                                                                                                                                                  - 1.608,77
(dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej),
d)    grupy D                                                                                                                                                                                                 - 3.565,83 zł
(dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej). 
5) jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych:
a)    niepełnosprawne bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonych                                                                                       - 1.968,40 zł
b)    niepełnosprawne z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi                                                                                 - 4.674,95 zł
6)  jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
a)    w przedszkolach, szkołach podstawowych                                                                                                                                      - 275,58 zł
b)    w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych                                                                                                                                                                                          - 278,63 zł
7)  jednego wychowanka w Ośrodkach Rewalidacyjno-Wychowawczych                                                                        - 3.151,20 zł                                                                                                           
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2009 r.

 
 
Prezydent Miasta Szczecin
Piotr Krzystek
 

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/04/21, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Dominik Molawa, dnia: 2009/04/21 14:45:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Molawa 2009/04/21 14:45:42 nowa pozycja