Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 75/09 w sprawie planu inwentaryzacji w 2009 r. w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/02/25

Data wejścia w życie: 2009/02/25


ZARZĄDZENIE NR 75/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 lutego 2009
 
 
w sprawie planu inwentaryzacji w 2009 r. w Urzędzie Miasta Szczecin
 
            Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694, z 2003 Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 z 2006 Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 Nr 63 poz. 393, Nr 144 poz. 900, Nr 171 poz. 1056, Nr 214 poz. 1343) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje :
 
§ 1. Ustalam następujący zakres i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji w 2009r. w Urzędzie Miasta Szczecin:
1)      drogą spisu z natury:
a)       środki pieniężne w kasie,
b)       papiery wartościowe,
c)       magazyn Urzędu Miasta (środki trwałe i materiały biurowe, komputery i materiały poligraficzne itd.),
d)      środki trwałe (bez gruntów i praw) obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
e)       środki trwałe Urzędu Miasta w użyczeniu, rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) oraz wyposażenie znajdujące się na terenie strzeżonym
2)      drogą potwierdzenia sald:
a)       środki pieniężne znajdujące się w bankach, na rachunkach bieżących, na rachunkach lokat, w depozytach, itp.
b)       należności, w tym pożyczki (z wyłączeniem należności spornych, wątpliwych, publicznoprawnych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych),
c)       zobowiązania (za wyjątkiem zobowiązań wobec pracowników i publicznoprawnych),
d)      należności sporne i wątpliwe a także dochodzone na drodze sądowej,
e)       należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych
f)        należności i zobowiązania wobec pracowników
3)      drogą weryfikacji - porównania danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza:
a)       środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony(bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym- sprzęt komputerowy na stanie Urzędu Miasta Szczecin,
b)       środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym; sprzęt Rad Osiedli na stanie Urzędu Miasta Szczecin
c)       Środki trwałe, do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw), znajdujące się na terenie strzeżonym:
- sprzęt sportowo – turystyczny
- sprzęt dekoracyjny
 - pozostałe, z wyłączeniem sprzętu komputerowego i Rad Osiedli
d)      grunty, prawa wieczystego użytkowania i prawa spółdzielcze, do których dostęp jest znacznie utrudniony
e)       rzeczowe aktywa trwałe, - środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony
f)        inwestycje rozpoczęte
g)       wartości niematerialne i prawne
 
 
§ 2. Ustalam harmonogram inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2009 r., stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów oraz kierowników jednostek równorzędnych Urzędu Miasta Szczecin do zapewnienia harmonijnej pracy zespołów spisowych i udzielenie im niezbędnej pomocy przy wykonywaniu powierzonych zadań.
 
§ 4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji czynię Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.
 
§ 5. Zastępca Skarbnika Miasta odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie ujętym w § 13 Załącznika Nr 5 do Zarządzenia Nr 593/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, a mianowicie Zastępca Skarbnika Miasta oraz służby księgowe zobowiązane są do uzgodnienia i weryfikacji sald oraz współdziałania we właściwym przygotowaniu organizacyjnym spisów z natury. Ponadto zobowiązane są do prawidłowego, kompletnego, terminowego rozliczenia wyników inwentaryzacji oraz dopilnowania złożenia wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych przed zamknięciem ksiąg rachunkowych.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 75/09
Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2009
 
Harmonogram inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2009 r.
 
Lp
Wyszczególnienie prac
Wykonawca
Stan na dzień
Termin rozpoczęcia
Termin zakończenia
1.
W drodze spisu z natury
a)
Środki pieniężne w kasie
 
Wydział Księgowości
 
 
31.03.2009 r.
30.06.2009 r.
30.09.2009 r.
31.12.2009 r.
31.03.2009 r.
30.06.2009 r.
30.09.2009 r.
31.12.2009 r.
31.03.2009 r.
30.06.2009 r.
30.09.2009 r.
31.12.2009 r.
b)
Papiery wartościowe
 
Wydział Księgowości
 
 
31.12.2009 r.
31.12.2009 r.
31.12.2009 r.
c)
Magazyn Urzędu Miasta (środki trwałe i materiały biurowe, komputery i materiały poligraficzne itd.
 
Wydział Obsługi Urzędu
 
 
 
30.11.2009 r.
 
 
01.12.2009 r.
 
31.12.2009 r.
 
d)
Środki trwałe(bez gruntów i praw) obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 
30.11.2009 r.
 
 
01.12.2009 r.
 
31.12.2009 r.
 
e)
1. Środki trwałe Urzędu Miasta w użyczeniu,
2. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) oraz wyposażenie znajdujące się na terenie strzeżonym
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 
30.11.2009 r.
 
 
01.12.2009 r.
 
31.12.2009 r.
 
2.
W drodze uzyskania potwierdzenia salda
a)
Środki pieniężne znajdujące się w bankach, na rachunkach bieżących, na rachunkach lokat, w depozytach, itp.
Wydział Księgowości
31.12.2009 r.
Zgodnie
z ustawą
Zgodnie
z ustawą
b)
Należności, w tym pożyczki (z wyłączeniem należności spornych, wątpliwych, publicznoprawnych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych)
Wydział Księgowości
30.11.2009 r.
Zgodnie
z ustawą
Zgodnie
z ustawą
c)
Zobowiązania (za wyjątkiem zobowiązań wobec pracowników i publicznoprawnych)
Wydział Księgowości
 
Zgodnie z ustawą
Zgodnie z ustawą
d)
Należności sporne i wątpliwe a także dochodzone na drodze sądowej
Wydział Księgowości
31.12.2009 r.
01.01.2010 r.
15.01.2010 r.
e)
Należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych
Wydział Księgowości
31.12.2009 r.
01.01.2010 r.
15.01.2010 r.
f)
Należności i zobowiązania wobec pracowników
Wydział Księgowości
31.12.2009 r.
01.01.2010 r.
15.01.2010 r.
3.
W drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza
a)
Środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym – sprzęt komputerowy na stanie Urzędu Miasta Szczecin
Wydział Informatyki
 
 
31.12.2009 r.
01.01.2010 r.
15.01.2010 r.
b)
Środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym; sprzęt Rad Osiedli na stanie Urzędu Miasta Szczecin
Biuro Rady Miasta
 
 
31.12.2009 r.
01.01.2010 r.
15.01.2010 r.
c)
Środki trwałe, do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym:
- sprzęt sportowo – turystyczny
- sprzęt dekoracyjny
- pozostałe, z wyłączeniem sprzętu komputerowego i Rad Osiedli
 
Wydział Obsługi Urzędu
31.12.2009 r.
01.01.2010 r.
15.01.2010 r.
d)
Grunty, prawa wieczystego użytkowania i prawa spółdzielcze, do których dostęp jest znacznie utrudniony
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 
 
31.12.2009 r.
01.01.2010 r.
15.01.2010 r.
e)
Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 
 
31.12.2009 r.
01.01.2010 r.
15.01.2010r.
f)
Inwestycje rozpoczęte
Wydział Inwestycji
Wydział Sportu i Turystyki
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Wydział Informatyki
 
31.12.2009 r.
01.01.2010 r.
15.01.2010 r.
g)
Wartości niematerialne i prawne
Wydział Księgowości
31.12.2009 r.
01.01.2010 r.
15.01.2010 r.
 
 
 

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2009/04/01, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2009/04/28 13:21:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2009/04/28 13:21:34 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2009/04/28 13:19:33 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2009/04/28 13:17:24 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2009/04/01 14:35:09 nowa pozycja