Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 172/09 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/04/28

Data wejścia w życie: 2009/04/28


Zarządzenie Nr 172/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin
za 2008 rok.

 

Na podstawie art. 31 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz §10  Regulaminu Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 15/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin, zarządzam, co następuje:

 

 

§1. Powołuje się Kapitułę Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin za 2008 rok, zwaną w dalszej części niniejszego zarządzenia Kapitułą, w składzie:

 

1)      prof. dr hab. Stanisław Flejterski – Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński,

2)      dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki – Kierownik Zakładu Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw, Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński,

3)      dr hab. inż. prof. ZUT Ryszard Getka – Kierownik Katedry Technicznego Zabezpieczenia Okrętów, Wydział Techniki Morskiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,

4)      dr hab. prof. US Piotr Niedzielski Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński,

5)      Jerzy Łuczak – Kanclerz Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,

6)      Andrzej Martuś – Wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej,

7)      Zbigniew Ligierko – Kapituła Business Club Szczecin,

8)      Maciej Chrobak  – Sekretarz Loży Szczecińskej Business Centre Club,

9)      Dariusz Jędrzejewski – Wiceprezes Kupieckiej Izby Gospodarczej Pomorza Zachodniego,

10)  Zbigniew Górnik – Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości,

11)  Krzysztof Nowak – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,

12)  Tomasz Banach – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta,

13)  Zbigniew Pluta – Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości,

14)  Marcin Krukowski – Prezes Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina sp. z o.o.,

15)  dr Bazyli Baran – Przewodniczący Rady Miasta Szczecin.

 

§2. Kapituła zostaje powołana w celu rozstrzygnięcia konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin za 2008 rok.

 

§3. W celu rozstrzygnięcia konkursu wskazanego w §2 Kapituła jest obowiązana stosować Regulamin Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 15/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin.

 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta.

 

§5. Traci moc Zarządzenie Nr 66/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin za 2007 rok.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Prezydent Miasta

 

[..] Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2009/05/22, odpowiedzialny/a: Tomasz Banach, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2009/05/26 11:59:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2009/05/26 11:59:49 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2009/05/22 14:10:42 nowa pozycja