Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 520/09 w sprawie dnia wolnego od pracy

Data podpisania: 2009/11/02

Data wejścia w życie: 2009/11/02


ZARZĄDZENIE NR 520/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 listopada 2009 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 200 3r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 10, poz.71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, N 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 237, poz. 1654, Nr 223, poz. 1460, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825,
Nr 115, poz. 958) zarządzam, co następuje:§ 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2009 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. Dzień wolny, o którym mowa w § 1 zarządzenia, ustalono w zamian za dzień 26 grudnia 2009 r.(sobota).

§ 3. Ustalony w § 1 zarządzenia dzień wolny stanowi obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin (jeden dzień pracy) w okresie rozliczeniowym, w którym święto będące dniem wolnym od pracy wystąpiło w innym niż niedziela dniu tygodnia.

§ 4. Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów (Kierowników Biur) oraz Kierownika Filii Urzędu do poinformowania pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych o ustaleniach zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję Dyrektora Biura Promocji i Informacji do poinformowania mieszkańców Szczecina o ustaleniach wynikających z zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/11/03, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2009/11/03 09:48:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2009/11/03 09:48:25 nowa pozycja