Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 93/09 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2009 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina.

Data podpisania: 2009/03/06

Data wejścia w życie: 2009/03/20


ZARZĄDZENIE NR 93/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 marca 2009 r.
 
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2009 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina.
 
 
            Na podstawie art. 6 pkt 15, oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171 poz. 1056, Nr 216 poz. 1367, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 6 poz.33) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2009 r. domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina w następujących wysokościach:
1)  Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
w Szczecinie, ul. Krucza 17                                              -     2 720,88 zł
2)   Dom Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”
w Szczecinie, ul. Romera 21/29                                         -     2.679,89 zł
3)   Dom Pomocy Społecznej
      w Szczecinie, ul. Broniewskiego 4/6                                   -     3.219,27 zł
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie, określonych w § 1, oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
 
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 117/08 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 35, poz. 720  z dnia 31 marca 2008 r.).
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załączniki:

udostępnił: WZiPS, wytworzono: 2009/05/26, odpowiedzialny/a: Jacek Cerebież-Tarabicki, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2009/05/26 11:34:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2009/05/26 11:34:00 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/05/26 11:13:08 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/05/26 11:10:52 nowa pozycja