Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 507/09 w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych – kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2009/10/27

Data wejścia w życie: 2009/10/27


ZARZĄDZENIE NR 507/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych - kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) , art. 32 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w zw. z art. 7 pkt 1 i 3 oraz art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych - kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Do ocen okresowych pracowników samorządowych - kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, niezakończonych przed dniem 01 stycznia 2009 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 395/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych - kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/10/28, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/10/29 09:10:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/10/29 09:10:16 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/28 14:04:55 nowa pozycja