Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 175/09 w sprawie przetwarzania, wytwarzania i przeglądania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” w systemie teleinformatycznym Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2009/04/29

Data wejścia w życie: 2009/04/29


ZARZĄDZENIE NR 175/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie przetwarzania, wytwarzania i przeglądania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” w systemie teleinformatycznym Urzędu Miasta Szczecin.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, poz. 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592, Nr 220, poz. 1600, z 2008r. Nr 171, poz. 1056), w związku z § 4 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 171, poz. 1433) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokumenty niejawne oznaczone klauzulą „poufne” należy przetwarzać, wytwarzać i przeglądać jedynie na wyznaczonym stanowisku komputerowym, znajdującym się w Biurze ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 2. Przetwarzanie, wytwarzanie i przeglądanie dokumentów „poufnych” w systemie teleinformatycznym poza wyznaczonym miejscem, o którym mowa w § 1, zagrożone jest odpowiedzialnością służbową.

§ 3. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 208/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przetwarzania, wytwarzania i przeglądania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” w systemie teleinformatycznym Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


udostępnił: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wytworzono: 2009/04/29, odpowiedzialny/a: Urszula Sygit, wprowadził/a: Maria Kotarska, dnia: 2009/04/29 14:34:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maria Kotarska 2009/04/29 14:34:00 nowa pozycja