Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 624/09 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin

Data podpisania: 2009/12/31

Data wejścia w życie: 2009/12/31


Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420), art. 32 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
z 2009 r. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 5 ust 3 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924,
Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535, Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207) zarządzam,
co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Do nagród rocznych za 2009 rok stosuje się zarządzenie Nr 134/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie ustalenia trybu
i zasad przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów miejskich instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 134/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia
18 marca 2003 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów miejskich instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin.

§ 4. Regulamin przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie począwszy od nagród rocznych za 2010 rok.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta właściwego ds. kultury.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków, wytworzono: 2010/01/14, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2010/01/25 08:34:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2010/01/25 08:34:25 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2010/01/14 12:18:24 nowa pozycja