Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 351/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2009/07/16

Data wejścia w życie: 2009/07/16


ZARZĄDZENIE NR 351/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 25 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Chmielecka Agnieszka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Hopek Wojciech dyrektor /wicedyrektor/
4. Nowak Stanisław ekspert - mgr wychowania fizycznego, zarządzanie oświatą

5. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Janik Rafał ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Szcześniak-Jóźwiak Krystyna dyrektor /wicedyrektor/
4. Nowak Stanisław ekspert - mgr wychowania fizycznego, zarządzanie oświatą

5. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

6. Gałęziecka Romualda przedstawiciel związku zawodowego

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r. 

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Kowejsza Krzysztof ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Żylik Mirosław dyrektor /wicedyrektor/
4. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

5. Nowak Stanisław ekspert - mgr wychowania fizycznego, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Jankowska Monika ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Żylik Mirosław dyrektor /wicedyrektor/
4. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

5. Nowak Stanisław ekspert - mgr wychowania fizycznego, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Dybisławska Agnieszka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Renkiewicz Gabriela dyrektor /wicedyrektor/
4. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

5. Godzwon Wioletta Jolanta ekspert - mgr biologii, kwalifikacje w zakresie chemii, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, przyroda, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Krenca Joanna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Renkiewicz Gabriela dyrektor /wicedyrektor/
4. Godzwon Wioletta Jolanta ekspert - mgr biologii, kwalifikacje w zakresie chemii, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, przyroda, zarządzanie oświatą

5. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Kojak Małgorzata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Korsak Irena dyrektor /wicedyrektor/
4. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

5. Godzwon Wioletta Jolanta ekspert - mgr biologii, kwalifikacje w zakresie chemii, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, przyroda, zarządzanie oświatą

6. Świerczek Maria przedstawiciel związku zawodowego

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Cybulski Robert ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Bedner Jolanta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Dziurdzikowska Katarzyna dyrektor /wicedyrektor/
4. Głowacka Elżbieta ekspert - mgr sztuki w zakresie skrzypiec

5. Rutkowski Dominik ekspert - mgr sztuki - altowiolista, przedmioty artystyczne w szkołach artystycznych

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Dąbek Daniel ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kaczkiełło Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Zdunek Elżbieta dyrektor /wicedyrektor/
4. Ks. Offmański Andrzej Jerzy ekspert - dr teologii, mgr filologii polskiej, religia

5. Iwankiewicz Anna Marta ekspert - mgr teologii

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Kaszak Robert ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kaczkiełło Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Kałużyńska Renata dyrektor /wicedyrektor/
4. Ks. Offmański Andrzej Jerzy ekspert - dr teologii, mgr filologii polskiej, religia

5. Iwankiewicz Anna Marta ekspert - mgr teologii

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Duda Marcin ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Usielski Andrzej dyrektor /wicedyrektor/
4. Ks. Offmański Andrzej Jerzy ekspert - dr teologii, mgr filologii polskiej, religia

5. Iwankiewicz Anna Marta ekspert - mgr teologii

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Ks. Szatkowski Piotr ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Dżus Ewa dyrektor /wicedyrektor/
4. Iwankiewicz Anna Marta ekspert - mgr teologii

5. Ks. Offmański Andrzej Jerzy ekspert - dr teologii, mgr filologii polskiej, religia

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana ks. Krzysztof Pokorski ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Dobrzycka Ewa dyrektor /wicedyrektor/
4. Ks. Offmański Andrzej Jerzy ekspert - dr teologii, mgr filologii polskiej, religia

5. Iwankiewicz Anna Marta ekspert - mgr teologii

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Olczak Małgorzata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Czubak Anna dyrektor /wicedyrektor/
4. Iwankiewicz Anna Marta ekspert - mgr teologii

5. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Kłosowska Anna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Osiński Sławomir dyrektor /wicedyrektor/
4. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

5. Iwankiewicz Anna Marta ekspert - mgr teologii

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Fritsch Iwona ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Białowąs Jolanta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Osiński Sławomir dyrektor /wicedyrektor/
4. Mendrygał Alina ekspert - mgr wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

5. Kamiński Robert ekspert - mgr wychowania fizycznego, informatyka, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 17/09 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Hryn Dzianis ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Białowąs Jolanta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Duda Jarosław dyrektor /wicedyrektor/
4. Mendrygał Alina ekspert - mgr wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

5. Kamiński Robert ekspert - mgr wychowania fizycznego, informatyka, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Olszewski Bartosz ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


1. Białowąs Jolanta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Parobczy Maciej dyrektor /wicedyrektor/
4. Mendrygał Alina ekspert - mgr wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

5. Kamiński Robert ekspert - mgr wychowania fizycznego, informatyka, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Darmofał Bogdan ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Potrykus Iwona dyrektor /wicedyrektor/
4. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Kuźmińska-Bąk Julianna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Runowicz Bożena dyrektor /wicedyrektor/
4. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 21 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Zajdlic Róża ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Sosnowska Danuta dyrektor /wicedyrektor/
4. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 22 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Szyjka Grzegorz ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Wechmann Roman dyrektor /wicedyrektor/
4. Miętus Beata ekspert - mgr inżynier elektryk, teoretyczne przedmioty zawodowe, zarządzanie oświatą

5. Rosiak Janina ekspert - mgr ekonomii w zakresie ekonomiki i organizacji transportu - transport lądowy, kwalifikacje w zakresie marketingu i zarządzania, teoretyczne przedmioty zawodowe

Załącznik Nr 23 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Lipski Andrzej ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Wechmann Roman dyrektor /wicedyrektor/
4. Miętus Beata ekspert - mgr inżynier elektryk, teoretyczne przedmioty zawodowe, zarządzanie oświatą

5. Rosiak Janina ekspert - mgr ekonomii w zakresie ekonomiki i organizacji transportu - transport lądowy, kwalifikacje w zakresie marketingu i zarządzania, teoretyczne przedmioty zawodowe

Załącznik Nr 24 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Zielecki Tomasz ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Masłowski Paweł dyrektor /wicedyrektor/
4. Miętus Beata ekspert - mgr inżynier elektryk, teoretyczne przedmioty zawodowe, zarządzanie oświatą

5. Rosiak Janina ekspert - mgr ekonomii w zakresie ekonomiki i organizacji transportu - transport lądowy, kwalifikacje w zakresie marketingu i zarządzania, teoretyczne przedmioty zawodowe

Załącznik Nr 25 do Zarządzenia
Nr 351/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Sylwestrzak Michał ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Domżalska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Zalewska-Kubiak Alicja dyrektor /wicedyrektor/
4. Rosiak Janina ekspert - mgr ekonomii w zakresie ekonomiki i organizacji transportu - transport lądowy, kwalifikacje w zakresie marketingu i zarządzania, teoretyczne przedmioty zawodowe

5. Miętus Beata ekspert - mgr inżynier elektryk, teoretyczne przedmioty zawodowe, zarządzanie oświatą


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/07/17, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/07/29 13:52:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:52:14 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:49:59 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:48:14 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:46:27 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:44:12 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:42:29 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:40:47 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:37:30 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:35:41 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:16:04 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:13:55 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:10:56 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:08:19 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:06:26 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:04:43 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:02:48 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 13:01:05 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 12:57:58 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 12:56:15 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 12:54:20 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 12:50:56 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 12:49:03 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 09:17:02 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 08:56:09 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/29 08:53:34 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/17 09:12:06 nowa pozycja