Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 340/09 w sprawie zasad bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczyst

Data podpisania: 2009/07/10

Data wejścia w życie: 2009/07/10ZARZĄDZENIE NR 340/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009 r.w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny netto nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Szczecin, sprzedawanych na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych, osób fizycznych oraz ustalenia jej wysokości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz. 1203, z 2005r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009r.: Nr 52, poz. 420), art. 25 ust. 1, art. 32 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 1 i 9, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.: z 2004 r.: Nr 281 poz. 2782, z 2005 r.: Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r.: Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r.: Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.: Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412, z 2009 r.: Nr 19 poz. 100), art. 2 ust. 6 i ust. 11, art. 4 ust.3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Szczecin, pozostających w użytkowaniu lub współużytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych, sprzedawanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 119 poz. 1116 ze zm.), wykorzystywanych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych udzielane będą w takiej wysokości, aby cena netto nieruchomości, płatna jednorazowo, wynikająca z ceny netto nieruchomości pomniejszonej o bonifikatę oraz kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego sprzedawanej nieruchomości, wynosiła około 2% wartości nieruchomości gruntowej, jednak nie mniej niż 2%.
2. Warunkiem zastosowania bonifikaty jest oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, że nie jest w upadłości lub w likwidacji oraz, że ustanawiając odrębną własność lokalu mieszkalnego lub przenosząc własność lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, oddadzą udział we własności nieruchomości gruntowej za cenę, odpowiadającą cenie, którą zapłacili za nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej w udziale po zastosowaniu bonifikaty pomnożonej przez udział w nieruchomości gruntowej przypadający na dany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
3. Jeśli spółdzielnia mieszkaniowa odmówi oddania udziału we własności nieruchomości gruntowej na zasadach określonych w § 1 pkt 2, Miasto będzie domagało się zwrotu udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji.
4. Zwrot bonifikaty udzielonej do części nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cel inny niż mieszkaniowy, nastąpi bez wezwania w ciągu 14 dni od daty ustanowienia przez spółdzielnię odrębnej własności lub przeniesienia własności takiego lokalu, stosownie do przypadającego mu udziału w nieruchomości gruntowej, lub na wezwanie Miasta – w pozostałych przypadkach.


§ 2. 1. Bonifikaty osobom fizycznym od ceny netto nieruchomości gruntowej, będącej we współużytkowaniu wieczystym ze spółdzielnią mieszkaniową wykorzystywanych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych udzielane będą w takiej wysokości, aby cena netto nieruchomości, płatna jednorazowo, wynikająca z ceny netto nieruchomości pomniejszonej o bonifikatę oraz kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego sprzedawanej nieruchomości, wynosiła około 2% wartości nieruchomości gruntowej, jednak nie mniej niż 2%.
2. Warunkiem zastosowania bonifikaty, o której mowa powyżej jest oświadczenie osób fizycznych, że wcześniej nie korzystały z bonifikaty od ceny, przy nabywaniu innej nieruchomości gminnej.
3. Zwrot bonifikaty oraz kosztów i należności ubocznych zabezpieczony będzie ustanowieniem na lokalu hipoteki kaucyjnej. Odnośnie wykonania tego zobowiązania nabywca podda się egzekucji wprost z aktu notarialnego z art. 777 § 1 pkt 5 kpc.


§ 3. 1. Bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych, zbywanych na rzecz osób fizycznych, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), wykorzystywanych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych udzielane będą w takiej wysokości, aby cena netto nieruchomości, wynikająca z ceny netto prawa własności nieruchomości pomniejszonej o bonifikatę oraz kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego sprzedawanej nieruchomości, wynosiła nie mniej niż 10% wartości nieruchomości gruntowej.
2. Warunkiem zastosowania bonifikaty, o której mowa powyżej jest oświadczenie osób fizycznych, że wcześniej nie korzystały z bonifikaty od ceny, przy nabywaniu innej nieruchomości gminnej.
3. Zwrot bonifikaty oraz kosztów i należności ubocznych zabezpieczony będzie ustanowieniem na lokalu hipoteki kaucyjnej. Odnośnie wykonania tego zobowiązania nabywca podda się egzekucji wprost z aktu notarialnego z art. 777 § 1 pkt 5 kpc.


§ 4. W przypadkach, o których mowa w art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami cenę netto prawa własności nieruchomości gruntowej należy ustalić w wysokości równej jej wartości rynkowej.


§ 5. Bonifikata będzie zastosowana w przypadku jednorazowej zapłaty ceny.

§ 6. Wysokość bonifikat udzielanych na zasadach określonych w niniejszym Zarządzeniu, musi uzyskać w każdej indywidualnej sprawie – zgodę Rady Miasta.


§ 7. W ramach realizacji wniosku o sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami i udzielenie bonifikaty Wydział Gospodarki Nieruchomościami dokona analizy koniecznych do przeprowadzenia regulacji terenowo – prawnych z wnioskującym o sprzedaż podmiotem.


§ 8.1. Realizację zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta odpowiedzialnemu za sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.


§ 9. Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 401/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 września 2004 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych i wysokości bonifikaty udzielanej osobom fizycznym, będącym użytkownikami wieczystymi, przy sprzedaży na ich rzecz prawa własności nieruchomości gruntowych, które wykorzystują do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych (zmiana Zarządzenie Nr 321/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 24 czerwca 2005 r.),
2) Zarządzenie Nr 60/08 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikat od ceny netto nieruchomości gruntowych, sprzedawanych na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych oraz ustalenia jej wysokości,
3) stanowisko Prezydenta Miasta z dnia 02 listopada 2005 r. (wyciąg z Protokołu Nr 0158/36/05).


§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2009/07/10, odpowiedzialny/a: Grzegorz Jankowski, wprowadził/a: Jowita Chabowska, dnia: 2009/07/10 15:18:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jowita Chabowska 2009/07/10 15:18:57 modyfikacja wartości
Jowita Chabowska 2009/07/10 15:17:05 modyfikacja wartości
Jowita Chabowska 2009/07/10 15:10:46 nowa pozycja