Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 162/09 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17

Data podpisania: 2009/04/22

Data wejścia w życie: 2009/04/22


ZARZĄDZENIE Nr 162/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.

 
            Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) zarządzam, co następuje :
 
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17 stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 544/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 października 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17, (zm. Zarządzenie Nr 259/08 Prezydenta Miasta Szczecinz dnia 17 czerwca 2008 r.)wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
  „7) uchwały Nr LXIII/1176/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r. w sprawie zmiany przeznaczenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie oraz zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie i uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej w Szczecinie (zm. uchwała Nr IX/279/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. i uchwała XXXII/798/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2009 r.)”;
2) w § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
   „3. W Domu znajdują się 2 miejsca czasowego, całodobowego pobytu w szczególności dla osób z chorobą Alzheimera”.
 
§ 2. Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17 stanowiąca załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 544/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 października 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17, (zm. Zarządzenie Nr 259/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2008 r.) otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

udostępnił: WZiPS, wytworzono: 2009/05/15, odpowiedzialny/a: Jacek Cerebież-Tarabicki, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2009/05/15 15:12:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2009/05/15 15:12:02 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/05/15 14:57:18 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/05/15 14:54:55 nowa pozycja