Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 62/09 zmieniające zarządzenie w sprawie waloryzacji opłat za korzystanie z garaży murowanych stanowiących mienie komunalne należące do Gminy.

Data podpisania: 2009/02/16

Data wejścia w życie: 2009/02/16


ZARZĄDZENIE NR 62 /09
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 16 lutego 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie waloryzacji opłat za korzystanie z garaży murowanych stanowiących mienie komunalne należące do Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458) zarządzam co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 558/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie waloryzacji opłat za korzystanie z garaży murowanych stanowiących mienie komunalne należące do Gminy w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

 

  • „5) korzystania z dróg dojazdowych i placów manewrowych - 0,24 zł.”

 

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2009/02/18, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2009/02/18 12:11:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2009/02/18 12:11:05 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2009/02/18 12:09:58 nowa pozycja