Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 218/09 w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010

Data podpisania: 2009/05/19

Data wejścia w życie: 2009/05/19


ZARZĄDZENIE NR 218/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 maja 2009 r.
 
 
w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010
 
            Na podstawie art. 5 ust 7 i art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 ) oraz § 2 Uchwały Nr XXX/599/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina zarządzam, co następuje :
 
            § 1.1 Określa się szczeciński standard organizacyjny na rok szkolny 2009/2010 dla:
1)      szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2)      szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3)      szkoły podstawowej o charakterze szkoły „środowiskowej”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4)      sportowej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5)      szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
6)      gimnazjum, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;
7)      gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia;
8)      gimnazjum o charakterze szkoły „środowiskowej”, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia;
9)      gimnazjum sportowego, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia;
10) gimnazjum mistrzostwa sportowego, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia;
11) gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia;
12) liceum ogólnokształcącego, stanowiący załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia;
13) liceum ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia;
14) liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, stanowiący załącznik nr 14 do niniejszego zarządzenia;
15) liceum profilowanego, stanowiący załącznik nr 15 do niniejszego zarządzenia;
16) technikum, stanowiący załącznik nr 16 do niniejszego zarządzenia;
17) technikum uzupełniającego, stanowiący załącznik nr 17 do niniejszego zarządzenia;
18) 2-letniej zasadniczej szkoły zawodowej, stanowiący załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia;
19) 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej, stanowiący załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia;
20) szkoły policealnej na podbudowie programowej liceum profilowanego o profilu odpowiadającym tej samej co zawód dziedzinie gospodarki, stanowiący załącznik nr 20 do niniejszego zarządzenia;
21) szkoły policealnej na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie, stanowiący załącznik nr 21 do niniejszego zarządzenia.
22) szkół specjalnych i placówek specjalnych, stanowiący załącznik nr 22 do niniejszego zarządzenia,
23) przedszkoli publicznych, stanowiący załącznik nr 23 do niniejszego zarządzenia.
 
      2. Określa się szczeciński standard organizacyjny na rok szkolny 2009/2010 w zakresie przydziału godzin dodatkowych dla wszystkich typów szkół publicznych na terenie Miasta Szczecin, stanowiący załącznik nr 24 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.
 
      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Prezydent Miasta

                                                                                                                      Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/05/29, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Dominik Molawa, dnia: 2009/05/29 15:42:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Molawa 2009/05/29 15:42:31 nowa pozycja