Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 85/09 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej na rok 2009

Data podpisania: 2009/03/03

Data wejścia w życie: 2009/03/03


Na podstawie § 2 Uchwały Nr XXXII/803/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2009 zarządzam, co następuje :

  

§ 1. Wyrażam zgodę na dokonanie przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej na rok 2009 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.

 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin
ds. społecznych, kultury, ochrony konserwatorskiej zabytków oraz kultury fizycznej, sportu
i turystyki.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 85/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 03 marca 2009r.

 

Przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wymienione zadania na rok 2009:

   

 

Nazwa zadania

Kwota przyjęta
w uchwale Nr XXXII/803/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2009r.

Kwota  przesunięcia

Kwota po zmianie

Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuację działalności gospodarczej 

 

3 000 zł

2 276 zł

5 276 zł

Refundacja wynagrodzenia osób niepełnosprawnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia - zobowiązania wynikające z umów zawartych w roku 2008  i przypadające do realizacji w roku 2009

 

225 876 zł

- 2 276 zł

223 600 zł

 


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2009/03/03, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewicz, wprowadził/a: Beata Andruszkiewicz, dnia: 2009/03/03 13:40:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Andruszkiewicz 2009/03/03 13:40:46 nowa pozycja