Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 339/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2009/07/08

Data wejścia w życie: 2009/07/08


ZARZĄDZENIE NR 339/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 20 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Łyska Iwona ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Matczak Barbara dyrektor /wicedyrektor/
4. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

5. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

6. Białończyk Danuta przedstawiciel związku zawodowego

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Paliwoda Katarzyna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Matczak Barbara dyrektor /wicedyrektor/
4. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

6. Danuta Białończyk przedstawiciel związku zawodowego

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Kowalczyk Tatiana ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Zalewska-Kubiak Alicja dyrektor /wicedyrektor/
4. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Śliwiński Sebastian ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Zdunek Elżbieta dyrektor /wicedyrektor/
4. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

5. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 339/09Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Stępień-Jama Izabela ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Zdunek Elżbieta dyrektor /wicedyrektor/
4. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Kieruczenko-Żwirko Małgorzata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Bedner Jolanta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Dziurdzikowska Katarzyna dyrektor /wicedyrektor/
4. Dziubak Danuta ekspert - mgr sztuki w zakresie wychowania muzycznego

5. Górnik Bogdan ekspert - mgr sztuki w zakresie pedagogiki instrumentalnej - akordeon

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Nr  339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Izabella Chlubek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Derwich Bożena dyrektor /wicedyrektor/
4. Zasztowt Małgorzata Dorota ekspert - mgr sztuki w zakresie wychowania muzycznego, przedmioty artystyczne

5. Górnik Bogdan ekspert - mgr sztuki w zakresie pedagogiki instrumentalnej - akordeon

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Jabłońska Ewa ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Łasak Monika dyrektor /wicedyrektor/
4. Zasztowt Małgorzata Dorota ekspert - mgr sztuki w zakresie wychowania muzycznego, przedmioty artystyczne

5. Huczko Anna Maria ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca  2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Hajduk Brygida ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Misiak Beata dyrektor /wicedyrektor/
4. Borys Krzysztof ekspert - mgr historii, kwalifikacje w zakresie edukacji europejskiej

5. Okoń Dariusz ekspert - mgr historii

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Jastrzębski Przemysław ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Szymkowiak Grzegorz dyrektor /wicedyrektor/
4. Borys Krzysztof ekspert - mgr historii, kwalifikacje w zakresie edukacji europejskiej

5. Okoń Dariusz ekspert - mgr historii

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Spolankiewicz Kamil ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Gargula Czesław dyrektor /wicedyrektor/
4. Ks. Kordula Piotr Edward ekspert - mgr filozofii chrześcijańskiej, religia

5. Kowalska-Leszcz Zofia ekspert - mgr pedagogiki specjalnej, pedagogika specjalna, teoretyczne przedmioty zawodowe, praktyczna nauka zawodu

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Dejer Karolina ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Krzynówek Danuta dyrektor /wicedyrektor/
4. Kowalska-Leszcz Zofia ekspert - mgr pedagogiki specjalnej, pedagogika specjalna, teoretyczne przedmioty zawodowe, praktyczna nauka zawodu

5. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Gracka Paweł ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Krzynówek Danuta dyrektor /wicedyrektor/
4. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

5. Umiastowska Danuta Kazimiera ekspert - dr nauk kultury fizycznej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Borodziuk Magdalena ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Krzynówek Danuta dyrektor /wicedyrektor/
4. Umiastowska Danuta Kazimiera ekspert - dr nauk kultury fizycznej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

5. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Zdanowska-Sysak Anna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Psiorz Marek dyrektor /wicedyrektor/
4. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

5. Umiastowska Danuta Kazimiera ekspert - dr nauk kultury fizycznej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia
Nr 339/09Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Bartczak Dorota ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Psiorz Marek dyrektor /wicedyrektor/
4. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą 

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Rogoza Lucyna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Łabuń Małgorzata dyrektor /wicedyrektor/
4. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą 

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Filiks Anna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Łabuń Małgorzata dyrektor /wicedyrektor/
4. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

5. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Zamczyk-Rogowska Małgorzata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Korsak Irena dyrektor /wicedyrektor/
4. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

5. Ulchurska Bożena ekspert - mgr biologii, ochrona i kształtowanie środowiska, wychowanie do życia w rodzinie

6. Świerczek Maria przedstawiciel związku zawodowego

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia
Nr 339/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Binkiewicz Anna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Markowska Hanna przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Sławińska Lila dyrektor /wicedyrektor/
4. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

5. Ulchurska Bożena ekspert - mgr biologii, ochrona i kształtowanie środowiska, wychowanie do życia w rodzinie


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/07/09, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/07/24 14:36:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/07/24 14:36:15 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/24 14:34:00 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/24 14:31:30 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/24 14:29:43 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/24 14:27:58 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/24 14:26:06 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/24 14:24:17 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/24 14:22:14 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/24 14:20:15 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/24 14:17:58 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/20 13:46:27 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/20 13:44:23 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/20 13:42:29 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/20 13:40:45 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/20 13:38:52 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/20 13:37:05 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/20 13:35:25 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/20 13:24:24 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/20 13:22:17 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/20 13:20:22 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/09 11:54:57 nowa pozycja