Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 541/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2009/11/16

Data wejścia w życie: 2009/11/16


ZARZĄDZENIE NR 541/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 listopada 2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 541/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 listopada 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Jakubowska Agnieszka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kaczkiełło Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Wojtaszewska Krystyna dyrektor /wicedyrektor/
4. Kustra Teresa ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie języka polskiego, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą, edukacja wczesnoszkolna

5. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 541/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 listopada 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Stafiej Marta ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Cydzik Halina dyrektor /wicedyrektor/
4. Kustra Teresa ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie języka polskiego, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą, edukacja wczesnoszkolna

5. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr  541/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 listopada 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Gierek Maria ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Górska Iwona dyrektor /wicedyrektor/
4. Iwankiewicz Anna Marta ekspert - mgr teologii

5. Ks. Kordula Piotr Edward ekspert - mgr filozofii chrześcijańskiej, religia.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr  541/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 listopada 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Maciaszczyk Kinga ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Żylik Mirosław dyrektor /wicedyrektor/
4. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 541/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 listopada 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Bell Beata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Niedzielski Marek dyrektor /wicedyrektor/
4. Łażewska Renata ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą.


 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/11/17, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/11/17 11:35:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/11/17 11:35:26 nowa pozycja