Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 518/09 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2009/11/02

Data wejścia w życie: 2009/11/02


Zarządzenie Nr 518/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 listopada 2009r.


w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin


Na podstawie' art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220' Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz- 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, 2 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458' z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz..U. z2001r. Nr 142' poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, 2 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753) w związku z art. 19 ust. 8 i art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458) zarządzam, co następuje:


§ 1. Organizuje się służbę przygotowawczą dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.


§ 2.1. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kierowników, o których mowa w § 1, do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
2. Szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę określa Regulamin służby przygotowawczej dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, stanowiący Załącznik Nr l do Zarządzenia.


§ 3. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:
1) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458);
2) Prezydencie Miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Szczecin;
3) Zastępcy Prezydenta Miasta - rozumie się przez to Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin;
4) Sekretarzu Miasta - należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Szczecin;
5) kierowniku lub kierowniku jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin - oznacza
to kierownika gminnej jednostki, zakładu budżetowego lub powiatowej jednostki organizacyjnej, podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy, który podlega obowiązkowi odbycia służby przygotowawczej, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy,
6) Regulaminie - rozumie się przez to Regulamin służby przygotowawczej dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.


§ 4. l. Kierownik który został skierowany do odbycia służby przygotowawczej przez Prezydenta Miasta lub działającego na podstawie jego upoważnienia Sekretarza Miasta, w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem. Wzór skierowania do odbycia służby przygotowawczej określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
2. Właściwy Zastępca Prezydenta Miasta przedkłada Sekretarzowi Miasta w nieprzekaczalnym terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia pracy przez kierownika,
opinię o kierowniku, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, według wzoru określonego
w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia.
3. Prezydent Miasta lub działający na podstawie jego upoważnienia Sekretarz Miasta
kieruje kierownika do odbycia służby przygotowawczej i określa jej zakres biorąc pod uwagę poziom przygotowania kierownika do wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska oraz na podstawie opinii o kierowniku, o której mowa w ust. 2.
4. Prezydent Miasta lub działający na podstawie jego upoważnienia Sekretarz Miasta może zwolnić kierownika z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, jeżeli wiedza kierownika lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.
Wzór wniosku w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej określa Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
5. Kierownik zwolniony z obowiązku odbycia służby przygotowawczej obowiązany jest przystąpić do egzaminu.


§ 5. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem.


§ 6. 1. Służba przygotowawcza odbywa się w formie:
1) zajęć teoretycznych,
2) samokształcenia.
2. W ramach samokształcenia kierownik pogłębia i utrwala wiedzę z zakresu określonego w § 4 Regulaminu.


§ 7. 1 Kierownik otrzymuje kartę służby przygotowawczej, na której potwierdzane jest:
1) odbycie zajęć teoretycznych z poszczególnych przedmiotów,
2) przystąpienie do testów e-learningowych oraz informacja o ich wyniku,
3) przystąpienie do egzaminu oraz informacja o jego wyniku.
2. Wzór karty służby przygotowawczej określa Załącznik Nr 5 do Zarządzenia.


§ 8. Planowanie i organizację przebiegu służby przygotowawczej oraz egzaminu zapewnia Sekretarz Miasta.


§ 9. 1. Prezydent Miasta lub na podstawie jego upoważnienia Sekretarz Miasta potwierdza ukończenie przez kierownika służby przygotowawczej i otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu świadectwem ukończenia służby przygotowawczej i zdania egzaminu, według wzoru określonego w Załączniku Nr 6 do Zarządzenia.
2. Kierownik. który nie przystąpił do egzaminu. bądź nie uzyskał z niego oceny pozytywnej, otrzymuje zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej, wydane przez Prezydenta Miasta lub działającego na podstawie jego upoważnienia Sekretarza Miasta, według wzoru określonego w Załączniku Nr 7 do Zarządzenia.
3. W przypadku kierowników zwolnionych z obowiązku odbycia służby, o których mowa w § 4 ust. 4, Prezydent Miasta lub działający na podstawie jego upoważnienia Sekretarz Miasta potwierdza otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu świadectwem zdania egzaminu, według wzoru określonego w Załączniku Nr 8 do Zarządzenia.

§ 10. Kierownik, który zdał egzamin, przed zawarciem nowej umowy o pracę, składa w obecności Prezydenta Miasta ślubowanie, zgodnie z treścią określoną w art. 18 ust. 1 ustawy, a następnie potwierdza złożenie ślubowania podpisem na dokumencie, według wzoru określonego w Załączniku Nr 9 do Zarządzenia.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/11/03, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Dabrowska, dnia: 2009/11/05 10:25:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Dabrowska 2009/11/05 10:25:10 modyfikacja wartości
Katarzyna Dabrowska 2009/11/03 11:36:07 nowa pozycja