Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 448/09 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/09/17

Data wejścia w życie: 2009/09/17


ZARZĄDZENIE NR 448/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 17 września 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 34 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) z a r z ą d z a m, co następuje : 

  § 1. W Zarządzeniu Nr 297/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie :
„2) Zastępcy Prezydenta ELŻBIECIE MASOJĆ powierzam sprawy oświaty, aktów stanu cywilnego, ochrony praw konsumenckich, współpracy z radami osiedli oraz sprawy morskie, w tym :
a) oświatę,
b) akty stanu cywilnego,
c) ochronę praw konsumenckich,
d) współpracę z radami osiedla,
e) sprawy morskie,
f) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
g) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami”.

§ 2. W Szczegółowym zakresie zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta stanowiacym Załącznik do Zarządzenia Nr 297/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. Zastępca Prezydenta ELŻBIETA MASOJĆ odpowiada za sprawy oświaty, akty stanu cywilnego, ochrony praw konsumenckich, współpracy z radami osiedli oraz sprawy morskie :

1) oświata :
a) wspieranie społecznego oraz prywatnego systemu edukacyjnego na terenie miasta Szczecina,
b) sprawowanie mecenatu nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
c) programowanie i nadzorowanie funkcjonowania placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazialnych oraz innych placówek oświatowo - wychowawczych,
d) powierzanie stanowisk i odwoływanie ze stanowisk dyrektorów szkół i placówek oraz powoływanie komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, o których mowa w art. 36 – 38 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
e) wyznaczanie w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, nauczycieli do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
f) powoływanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w oparciu o art. 9g ust. 2 ustawy Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),

2) akty stanu cywilnego – nadzór nad realizacją zadań z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz spraw dotyczących innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny ludności,

3) ochrona praw konsumenckich :
a) zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
b) inicjowanie zmian prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

4) współpraca z radami osiedli,

5) sprawy morskie, w tym :
a) nadzór nad organizacją imprez i programów o charaketrze morskim,
b) organizacja regat The Tall Ships’ Races 2013 w Szczecinie,
c) program „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”,
d) program Międzynarodowe Centrum Edukacji Morskiej,
e) przedsięwzięcie „Żaglowiec dla Szczecina”,

6) udzielanie zamówień publicznych, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,

7) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/09/17, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2009/09/18 14:58:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2009/09/18 14:58:56 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2009/09/18 14:37:53 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2009/09/18 14:28:19 nowa pozycja