Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 471/09 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych

Data podpisania: 2009/09/30

Data wejścia w życie: 2009/09/30


Na podstawie § 2 uchwały Nr XV/306/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 20.02.2004 r. Nr 12, poz. 237), zarządzam, co następuje:
 
            § 1. W cenniku korzystania z miejskich obiektów sportowych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 585/07 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych (zm. zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 74/08 z dnia 13 lutego 2008 r., zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 183/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r.) po ust. 11 dodaje się ust. 12, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia
 
            § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie”.
 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Sportu i Turystyki, wytworzono: 2009/10/09, odpowiedzialny/a: Dariusz Horniak, wprowadził/a: Dariusz Horniak, dnia: 2009/10/09 13:43:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Horniak 2009/10/09 13:43:43 nowa pozycja