Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 391/09 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Integracyjnej

Data podpisania: 2009/08/10

Data wejścia w życie: 2009/09/01


ZARZĄDZENIE NR 391 /09
Prezydenta  Miasta  Szczecin
z dnia 10 sierpnia 2009 roku
 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Integracyjnej
 
Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art.2 pkt.7, art.5 ust.5a i art.5c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818,  Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292,  z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216,  poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458) w związku z § 66 ust.3a Rozporządzenia z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach  (Dz. U. Nr 52, poz.467, Nr 212, poz.1767), zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustala się na rok szkolny 2009/2010 miesięczne opłaty za zakwaterowanie               
 w Bursie Szkolnej Integracyjnej mieszczącej się w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Starego 1 w następujących wysokościach:
 1. miejsce w pokojach dwu i trzyosobowych z dostępem do Internetu – 130,00 zł
 2. miejsce w pozostałych pokojach – 120,00 zł
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Bursy Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku.
 
wz. Prezydenta Miasta
Beniamin Chochulski
Pierwszy Zastępca Prezydenta

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/08/12, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Dominik Molawa, dnia: 2009/08/12 07:46:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Molawa 2009/08/12 07:46:11 modyfikacja wartości
Dominik Molawa 2009/08/12 07:45:36 nowa pozycja