Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 139/09 w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli

Data podpisania: 2009/04/02

Data wejścia w życie: 2009/04/02                                                                                   ZARZĄDZENIE NR 139/09
                                                                               Prezydenta Miasta Szczecin
                                                                                   z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli

         Na podstawie §2 pkt 8 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez wewnętrzne jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiących załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 399/03 Prezydenta Miasta Szczecina z 10 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli oraz art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Z 2007 R. Nr 112, poz. 766) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458) oraz § 14 umowy dzierżawy zawartej w Akcie Notarialnym, repertorium A nr 5815/2004, zarządzam co następuje:

     § 1. 1. Powołuję Zespół ds. Kontroli w następującym składzie:
Przewodniczący:
1) Mirosława Niewęgłowska - główny specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Członkowie:
2) Barbara Nowakowska - główny specjalista w Wydziale Sportu i Turystyki
3) Sylwia Pączka - główny specjalista w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych
4) Tomasz Wawrzyńczak - główny specjalista w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest kontrola działalności statutowej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Szczeciński Klub Tenisowy” z siedzibą w Szczecinie oraz sposób korzystania z nieruchomości położonej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie, działka nr 60/1 z obrębu 140 Szczecin Pogodno zgodnie z umową dzierżawy zawartą w dniu 19 lipca 2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Fundacją na Rzecz Promocji Sportu „PROMASTERS’, Repertorium A nr 5815/2004 r.

3.W ramach kontroli, o której mowa w ust. 2, upoważnieni członkowie Zespołu ds. Kontroli mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania działalności statutowej oraz realizacji umowy dzierżawy, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonywania tej działalności oraz realizacji umowy dzierżawy. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

     § 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta odpowiedzialnemu za sprawy społeczne, kultury, ochrony konserwatorskiej zabytków, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

     §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Sportu i Turystyki, wytworzono: 2009/05/28, odpowiedzialny/a: Robert Szych, wprowadził/a: Barbara Nowakowska, dnia: 2009/06/04 11:10:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Nowakowska 2009/06/04 11:10:50 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2009/05/28 11:54:42 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2009/05/28 11:36:38 nowa pozycja