Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 56/09 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/02/12

Data wejścia w życie: 2009/02/12


ZARZĄDZENIE NR 56/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin.

Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r., Zarządzenie Nr 531/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 grudnia 2008 r.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu :

1) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
2) Wydział Organizacyjny,
3) Urząd Stanu Cywilnego,
4) Wydział Oświaty,
5) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,
6) Biuro Geodety Miasta,
7) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
8) Wydział Obsługi Urzędu,
9) Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych,
10) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
11) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
12) Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji z wyłączeniem spraw egzekucji administracyjnej,
13) Wydział Gospodarki Nieruchomościami w zakresie spraw realizowanych przez :
a) Referat ds. gospodarowania zasobem mieszkaniowym,
b) Referat ds. sprzedaży lokali,
c) Referat ds. wykorzystania zasobu,
d) Referat przekształceń własnościowych.

§ 2. Obsługę prawną jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 powierza się radcom prawnym :

1) Małgorzata Braun :
a) Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych,
b) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

2) Katarzyna Bartanowicz :
a) Wydział Obsługi Urzędu,
b) Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji z wyłączeniem spraw egzekucji administracyjnej,
c) Wydział Gospodarki Nieruchomościami w zakresie spraw realizowanych przez :
- Referat ds. gospodarowania zasobem mieszkaniowym,
- Referat ds. sprzedaży lokali,
- Referat ds. wykorzystania zasobu,
- Referat przekształceń własnościowych,

3) Mariola Gadomska - Wydział Oświaty,

4) Wojciech Gołąb :
a) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,
b) Biuro Geodety Miasta,
c) Wydział Gospodarki Nieruchomościami w zakresie spraw realizowanych przez :
- Referat ds. gospodarowania zasobem mieszkaniowym,
- Referat ds. sprzedaży lokali,
- Referat ds. wykorzystania zasobu,
- Referat przekształceń własnościowych,

5) Agnieszka Jarosz – Walas :
a) Biuro Geodety Miasta,
b) Wydział Organizacyjny,

6) Stanisław Kozłowski :
a) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
b) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
c) Wydział Oświaty,

7) Agnieszka Matwiejczuk :
a) Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji z wyłączeniem spraw egzekucji administracyjnej,
b) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,
c) Wydział Oświaty,

8) Małgorzata Michalak :
a) Wydział Organizacyjny,
b) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego ,

9) Mirosława Tórz :
a) Urząd Stanu Cywilnego,
b) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
c) Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych.

§ 3. 1. Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut – Odlanicki, spółka partnerska zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu :
1) Biuro Prezydenta Miasta,
2) Biuro Obsługi Interesantów,
3) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, z wyłączeniem § 1 pkt 13 lit. a – d oraz z zastrzeżeniem ust. 2,
4) Wydział Rozwoju Miasta,
5) Wydział Inwestycji Miejskich,
6) Wydział Informatyki,
7) Biuro Promocji i Informacji,

8) Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji w zakresie spraw egzekucji administracyjnej,
9) Wydział Księgowości.
2. Kancelaria prawna, o której mowa w ust. 1 zapewnia obsługę prawną Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie § 1 pkt 13 lit. a – d, w przypadku zaistnienia konieczności stwierdzonej przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Kancelaria Adwokacka Igor Frydrykiewicz zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu :
1) Biuro ds. Zamówień Publicznych,
2) Biuro ds. Morskich,
3) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków,
4) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
5) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
6) Wydział Sportu i Turystyki,
7) Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.

§ 5. Obsługa prawna Filii Urzędu Miasta Szczecin jest realizowana zgodnie z zakresem zadań oraz podziałem kompetencji pomiędzy Biurem Prawnym Urzędu Miasta Szczecin a Kancelarią Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut – Odlanicki, spółka partnerska oraz Kancelarią Adwokacką Igor Frydrykiewicz.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i kierownikom biur oraz Kierownikowi Biura Prawnego Urzędu Miasta Szczecin.

§ 7. Tracą moc :
1) Zarządzenie Nr 48/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 185/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 kwietnia 2006 r., Zarządzenie Nr 572/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 listopada 2007 r.),
2) Zarządzenie Nr 573/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie obsługi prawnej świadczonej przez Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/02/13, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Prędkiewicz, dnia: 2009/02/13 08:55:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Prędkiewicz 2009/02/13 08:55:14 nowa pozycja