Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 549/09 w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam

Data podpisania: 2009/11/18

Data wejścia w życie: 2010/01/01


ZARZĄDZENIE NR 549/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 listopada 2009 r.


w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam .


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 23 ust. 1 pkt 7a, w związku z art. 4 pkt 9 b1 oraz art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817 Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281) oraz § 13 ust. 2 Zarządzenia Nr 488/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się wysokość opłat za dzierżawę nieruchomości Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa z tytułu umieszczenia reklam w 2010 roku na poziomie obowiązującym w roku 2009.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 2 – „Opłaty za wydzierżawianie nieruchomości w celu umieszczania reklam” do Zarządzenia Nr 488/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.


§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska, oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2009/11/19, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/11/19 15:13:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/11/19 15:13:21 modyfikacja wartości
Małgorzata Dobrzyńska 2009/11/19 15:06:57 modyfikacja wartości
Małgorzata Dobrzyńska 2009/11/19 14:46:25 nowa pozycja