Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 508/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Data podpisania: 2009/10/27

Data wejścia w życie: 2009/10/27


ZARZĄDZENIE NR 508/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 508/09Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Łokaj Katarzyna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Górska Iwona dyrektor /wicedyrektor/
4. Mijal Regina ekspert - mgr pedagogiki, pedagogika szkolna, psychologia, zarządzanie oświatą

5. Hryć Ewa ekspert - mgr filologii polskiej, bibliotekoznawstwo 
 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 508/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Dobińska Beata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Łabuń Małgorzata dyrektor /wicedyrektor/
4. Boczar Mirosław Zbigniew ekspert - mgr psychologii, kwalifikacje w zakresie psychoprofilaktyki, wychowanie do życia w rodzinie

5. Mijal Regina ekspert - mgr pedagogiki, pedagogika szkolna, psychologia, zarządzanie oświatą 


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 508/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Więckowska Kamila ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Sobczyńska Iwona dyrektor /wicedyrektor/
4. Borowski Dariusz ekspert - mgr matematyki, informatyka, zarządzanie oświatą

5. Miętus Beata ekspert - mgr inżynier elektryk, teoretyczne przedmioty zawodowe, zarządzanie oświatą 
 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 508/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Orzeł Wojciech ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Wasilewska Joanna dyrektor /wicedyrektor/
4. Borowski Dariusz ekspert - mgr matematyki, informatyka, zarządzanie oświatą

5. Miętus Beata ekspert - mgr inżynier elektryk, teoretyczne przedmioty zawodowe, zarządzanie oświatą 
 

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 508/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Sularz Rafał ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Białowąs Jolanta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Bachanek-Jóźwiak Barbara dyrektor /wicedyrektor/
4. Borowski Dariusz ekspert - mgr matematyki, informatyka, zarządzanie oświatą

5. Miętus Beata ekspert - mgr inżynier elektryk, teoretyczne przedmioty zawodowe, zarządzanie oświatą 
 

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 508/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Lunitz Jacek ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Białowąs Jolanta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Zalewska-Kubiak Alicja dyrektor /wicedyrektor/
4. Miętus Beata ekspert - mgr inżynier elektryk, teoretyczne przedmioty zawodowe, zarządzanie oświatą

5. Rosiak Janina ekspert - mgr ekonomii w zakresie ekonomiki i organizacji transportu - transport lądowy, kwalifikacje w zakresie marketingu i zarządzania, teoretyczne przedmioty zawodowe 

 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/10/29, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/10/29 10:01:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/10/29 10:01:13 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/10/29 09:49:34 nowa pozycja